>
Fa   |   Ar   |   En
   تاثیرات متقابل شاخه های گل بریده بر عمر انباری آنها در محلول گلجایی  
   
نویسنده نعمت اللهی فاطمه ,تهرانی فر علی ,عزیزی مجید ,داوری نژاد غلامحسین
منبع علوم باغباني - 1390 - دوره : 25 - شماره : 2 - صفحه:122 -129
چکیده    به حداقل رساندن ضایعات پس از برداشت گلهای بریده و افزایش عمر آنها، با در نظر گرفتن هزینه های بالای تولید امری بسیار ضروری است. یکی از این عوامل تاثیرگذار، قرارگیری گلها در کنار یکدیگر می باشد. این تحقیق به منظور بررسی تاثیرات متقابل برخی از گلهای بریده مهم بر ویژگیهای پس از برداشت یکدیگر در یک محلول گلجایی، در سال 87- 1386 در آزمایشگاه فیزیولوژی پس از برداشت گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. در آزمایش اول تاثیر گلهای ژربرا و مریم و در آزمایش دوم تاثیر نرگس گل درشت، میخک و شب بو بر روی ویژگیهای پس از برداشت یکدیگر مورد بررسی قرار گرفت. تیمارها عبارت بودند از هر گل به تنهایی و یا دو گل مختلف در یک ظرف نگهداری. نتایج آزمایش اول نشان داد که حضور گلهای مریم در کنار گلهای ژربرا در یک ظرف نگهداری سبب کاهش معنی دار عمر گلجایی گلهای ژربرا گردید. اما تاثیر این عامل بر سایر صفات ژربرا معنی دار نبود. همچنین حضور گلهای ژربرا موجب کاهش معنی دار در وزن تر گلهای مریم گردید. نتایج آزمایش دوم نشان داد که حضور گلهای شب بو و نرگس در کنار هم موجب کاهش معنی دار عمر نگهداری نرگس شد. اما سایر گلها تاثیر معنی داری برعمر نگهداری یکدیگر نداشتند. قطر گل میخک نیز هنگامیکه با گل نرگس در یک ظرف قرار گرفت، تنها در روز اول کاهش معنی داری نسبت به دیگر تیمارها نشان داد. در صفت وزن تر نیز تیمارها با یکدیگر تفاوت معنی داری نداشتند. کدر شدن محلولهایی که تنها یک نوع گل در آن قرار داشت کمتر از محلولهایی که دو نوع گل مختلف داشتند، بود. اما این اختلاف تنها درباره محلول نگهداری نرگس + میخک معنی دار شد. بیشترین مقدار اسیدیته نیز در محلول تیمارهای نرگس و میخک به تنهایی مشاهده شد و مقادیر این دو با سایر محلولها اختلاف معنی داری داشتند.
کلیدواژه پس از برداشت ,ژربرا ,شب بو ,گل شاخه بریده ,محلول گلجایی ,مریم ,میخک ,نرگس ,Post-harvest ,Cut flower ,Gerbera ,Tuberose ,Daffodil ,Carnation ,Gillyflower ,Vase solution
آدرس دانشگاه فردوسی مشهد, دانشجوی کارشناسی ارشد , ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, دانشیار, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, دانشیار, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, دانشیار, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved