>
Fa   |   Ar   |   En
   اثر تنظیم کننده های رشد بر ریزازدیادی دو رقم تجاری آنتوریوم Anthurium andraeanumدر شرایط درون شیشه ای  
   
نویسنده خرمی راد مجتبی ,شور محمود ,حمیداوغلی یوسف ,تهرانی فر علی ,نعمتی حسین ,صالحی فر مصطفی
منبع علوم باغباني - 1390 - دوره : 25 - شماره : 2 - صفحه:137 -146
چکیده    در این مقاله، بهترین محیط کشت پینه زایی، باززایی و ریشه زایی گیاه آنتوریوم گزارش می شود. برای تولید کالوس، از ریز نمونه های برگ و دمبرگ رقم های AntadraوCasino ، بر روی محیط کشت MS حاوی انواع تنظیم کننده های رشد (NAA، BA، Kin و IBA) استفاده شد. عامل های مورد مطالعه بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی و با3 تکرار آزمایش شدند. نتایج نشان داد که، رقم و نوع تنظیم کننده های رشد به طور معنی داری، تولید کالوس را تحت تاثیر قرار دادند. بیشترین مقدار کالوس در محیط C5( 3 میلی گرم در لیتر BA، 5/0 میلی گرم در لیتر NAA)، در شرایط تاریکی تولید شد. بیشترین تعداد گیاهچه از کالوس، در محیط Re2 ( 1 میلی گرم در لیتر BA، 01/0 میلی گرم در لیتر NAA)، در شرایط روشنایی بدست آمد. 8 هفته پس از کشت در حدود 83/22 گیاهچه در هر سانتیمتر مربع از بافت کالوس مشاهده شد. بهترین محیط ریشه زاییRo2 ( 2/0 میلی گرم در لیتر Kin، 1 میلی گرم در لیتر IBA) حاوی 1 میلی گرم در لیتر IBA و 2/0 میلی گرم در لیتر Kin بوده است، که تعداد 5/11 ریشه برای هر گیاهچه تولید نمود. رقم Antadra‌ در تولید کالوس و شاخساره نسبت به رقم Casino برتر بوده است. اما در فرآیند ریشه زایی رقم Casino واکنش بهتری نشان داده است.
کلیدواژه آنتوریوم ,باززایی ,ریشه زایی ,کالوس ,کشت بافت ,Anthurium andreanum ,Callus ,Regeneration ,Rooting ,Tissue culture
آدرس دانشگاه فردوسی مشهد, دانشجوی کارشناسی ارشد, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, استادیار, ایران, دانشگاه گیلان, استادیار, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, دانشیار, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, استادیار, ایران, پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ایران, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved