>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی تاثیر مقادیر مختلف نیتروژن، منگنز و روی بر عملکرد و کیفیت میوه انار در استان مازندران  
   
نویسنده صبحی رستمی فاطمه ,گلچین احمد
منبع علوم باغباني - 1390 - دوره : 25 - شماره : 2 - صفحه:234 -242
چکیده    به منظور بررسی تاثیر مقادیر مختلف نیتروژن، منگنز و روی بر عملکرد و کیفیت میوه انار، آزمایشی به صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوکهای کامل تصادفی با 3 تکرار و 18تیمار در یک مزرعه آزمایشی در شهرستان بهشهر در سال زراعی 1388 به مرحله اجرا گذاشته شد. تیمارهای مورد بررسی عبارت بودند از: نیتروژن (N)، منگنز (Mn) و روی (Zn). نیتروژن از منبع کودی اوره در سه سطح (صفر،544 و 1087گرم اوره) و منگنز از منبع کودی سولفات منگنز در سه سطح (صفر،100و200گرم سولفات منگنز) و روی از منبع کودی سولفات روی در دو سطح (صفر و 150گرم سولفات روی) برای هر درخت در نظر گرفته شد. تمامی کودهای سولفات منگنز و سولفات روی همراه با کود اوره در اسفند ماه قبل از بازشدن جوانه های گل به صورت خاکی مصرف گردید. اوره باقیمانده در دو نوبت دیگر در مرحله ریزش گلبرگها و یک ماه بعد از مرحله دوم مصرف شد. صفات مورد اندازه گیری در این تحقیق عبارت بودند از: عملکرد میوه، تعداد میوه، میانگین وزن تک میوه، درصد اسیدیته قابل تیتراسیون و نسبت وزن گوشت به آب میوه. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که با مصرف اوره تفاوت معنی داری در عملکرد، تعداد میوه در هر درخت، میانگین وزن تک میوه، درصد اسیدیته قابل تیتراسیون و نسبت وزن گوشت به آب مشاهده شد. ولی با مصرف سولفات منگنز به جز در نسبت وزن گوشت به آب میوه تاثیر معنی داری بر بقیه صفات مشاهده نشد. اثر اصلی سطوح مختلف روی بر عملکرد، تعداد میوه و درصد اسیدیته قابل تیتراسیون معنی دار بود. بیشترین میزان عملکرد میوه به میزان 93/53 کیلوگرم در هر درخت با مصرف 1087گرم اوره برای هر درخت حاصل گردید. با کاربرد 150گرم سولفات روی، حداکثر تعداد میوه به میزان 445 عدد و با مصرف 200گرم سولفات منگنز بیشترین نسبت وزن گوشت به آب میوه به میزان 3/1بدست آمد. با مصرف اوره و سولفات روی وزن تک میوه نسبت به شاهد کاهش یافت ولی بر تعداد میوه در هر درخت افزوده شد. اثر متقابل فاکتور نیتروژن و منگنز و نیتروژن و روی بر تمام صفات به جز میزان اسیدیته قابل تیتراسیون معنی دار بود. حداکثر نسبت وزن گوشت به آب میوه با مصرف توام 200 گرم سولفات منگنز و 150 گرم سولفات روی بدست آمد. ولی اثر متقابل منگنز و روی فقط بر نسبت وزن گوشت به آب میوه در سطح احتمال یک درصد معنی دار بود. بالاترین میزان عملکرد و تعداد میوه به ترتیب به میزان 43/63 کیلوگرم در هر درخت و 500 عدد با مصرف توام 1087 گرم اوره و 100 گرم سولفات منگنز بدست آمد. بهترین تیمار برای بدست آوردن بالاترین عملکرد و تعداد میوه 1087 گرم اوره، 100 گرم سولفات منگنز و 150 گرم سولفات روی برای هر درخت بود.
کلیدواژه انار ,اوره ,سولفات منگنز ,سولفات روی ,عملکرد ,کیفیت میوه ,Punica granatum ,Urea ,Manganese sulfate ,Zinc sulfate ,Yield ,fruit quality
آدرس دانشگاه زنجان, دانشجوی کارشناسی ارشد , ایران, دانشگاه زنجان, استاد, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved