>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی اثرات تنش خشکی ناشی از پلی اتیلن گلایکول بر جوانه زنی و خصوصیات مورفوفیزیولو‍ژیک گیاه شوید (Anethum graveolens L.)  
   
نویسنده خاکشور مقدم زهرا ,لاهوتی مهرداد ,گنجعلی علی
منبع علوم باغباني - 1390 - دوره : 25 - شماره : 2 - صفحه:185 -193
چکیده    به منظور بررسی واکنش گیاه دارویی شوید به تنش خشکی ناشی از پلی اتیلن گلایکول در مراحل جوانه زنی و رشد رویشی دو آزمایش جداگانه هر یک‌‌ به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار انجام شد. در آزمایش اول واکنش جوانه زنی بذرهای شوید به سطوح مختلف تنش خشکی شامل پتانسیل های اسمزی صفر(شاهد)، 5/1- ، 2- ، 5/2- و 3- بار که با استفاده ازPEG6000 تهیه شده بودند، مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش دوم مشابه آزمایش اول بود، با این تفاوت که در این آزمایش صفات مورفوفیزیولوژیک گیاه شوید که در سطوح مختلف تنش خشکی قرار گرفته بودند، مورد مطالعه و تجزیه آماری قرار گرفتند. نتایج آنالیز واریانس مشاهدات نشان داد که تنش خشکی تاثیر معنی داری (01/0 p?) بر خصوصیات جوانه زنی شامل درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، طول ساقه چه، طول ریشه چه، وزن خشک ساقه چه، وزن خشک ریشه چه و نسبت وزن خشک ساقه چه به ریشه چه داشت. مقایسه میانگین تیمارها نشان داد که با افزایش تنش خشکی کلیه صفات فوق کاهش یافتند. صفات مورفولوژیکی مانند سطح برگ، وزن تر و خشک بخش هوایی و ریشه و نسبت وزن خشک بخش هوایی به ریشه تحت تاثیر خشکی کاهش یافتند. همچنین تنش خشکی تاثیر معنی داری بر میزان پرولین و قندهای محلول بخش هوایی و ریشه داشت (01/0 p?). مقایسه میانگین تیمارها نشان داد که با افزایش تنش، میزان پرولین و قندهای محلول بخش هوایی و ریشه و همچنین نسبت پرولین و قندهای محلول بخش هوایی به ریشه افزایش یافت. در این آزمایش نسبت پرولین و قندهای محلول بخش هوایی به ریشه تحت تاثیر تنش خشکی قرار نگرفتند (05/0p ? ).
کلیدواژه PEG ,صفات مورفولوژیکی ,پرولین ,قندهای محلول ,Morphological parameters ,Proline ,Soluble carbohydrate
آدرس دانشگاه فردوسی مشهد, دانش آموخته کارشناسی ارشد, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, استاد, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, استادیار, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved