>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی اثر تراکم و هرس بوته بر خصوصیات کیفی میوه در دو رقم فلفل شیرین گلخانه ای  
   
نویسنده صیفی سمانه ,نعمتی حسین ,شور محمود ,عابدی بهرام
منبع علوم باغباني - 1390 - دوره : 25 - شماره : 2 - صفحه:194 -200
چکیده    به منظور بررسی اثرات تراکم و هرس بوته بر خصوصیات کیفی میوه دو رقم فلفل شیرین گلخانه ای، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه عامل تراکم بوته در3 سطح (5/2بوته در متر مربع، 3 بوته در متر مربع، 5/3 بوته در متر مربع) و هرس بوته در2 سطح (1- بدون هرس 2- حذف شاخه های فرعی و باقی گذاشتن 3 شاخه اصلی) و رقم شامل ارقام تامسون و ماراتوس در3 تکرار در گلخانه تحقیقاتی انجام شد. نتایج نشان داد که اثر هرس روی میانگین وزن میوه، طول میوه، قطر میوه، ضخامت دیواره میوه و ویتامین ث میوه در سطح احتمال 1 درصد معنی دار بود. سطوح مختلف تراکم نیز بر وزن میوه اثر معنی داری داشت. با افزایش تراکم وزن میوه در هر بوته در واحد سطح کاهش یافت، بطوریکه تراکم 5/2 بوته در متر مربع بالاترین وزن میوه را به خود اختصاص داد. در این آزمایش، تیمار هرس باعث افزایش وزن میوه و همچنین افزایش طول، قطر، ضخامت دیواره میوه و ویتامین ث میوه گردید و کیفیت میوه را نسبت به تیمار بدون هرس افزایش داد. pH و مواد جامد محلول کلTSS) ) تحت تاثیر تیمار هرس و تراکم قرار نگرفت. اثر نوبت برداشت بر روی ویتامین ث، pH و مواد جامد محلول کل در سطح احتمال 1 درصد معنی دار بود و برداشت سوم (40 روز پس از برداشت اول) بالاترین میزان ویتامین ث و مواد جامد محلول کل را به خود اختصاص داد.
کلیدواژه Capsicum annum ,هرس ,تراکم ,کیفیت میوه ,ویتامین ث ,Pruning ,Density ,Fruit quality ,Vitamin C
آدرس دانشگاه فردوسی مشهد, دانشجوی کارشناسی ارشد, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, استادیار, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, استادیار, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, استادیار, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved