>
Fa   |   Ar   |   En
   علوم باغبانی   
سال:1391 - دوره:26 - شماره:4


  tick  اثر غلظت های مختلف 2,4-D و Ba بر جنین زائی رویشی توت فرنگی (Fragaria Ananassa Duch.) - صفحه:417-424

  tick  اثر نوع بستر و شبکه های کاشت روی صفات کیفی چمن رول (قطعه ای) - صفحه:385-393

  tick  اثر پاکلوبوترازول و مقادیر مختلف آب آبیاری بر رشد رویشی نهال های جوان زیتون رقم مانزانیلا - صفحه:402-408

  tick  اثرات سمیت بور بر رشد رویشی، خصوصیات فیزیولوژیکی و توزیع بور در دو ترکیب پایه- پیوندک درخت بادام (Prunus Dulcis Mill.) - صفحه:440-447

  tick  برآورد ترکیب پذیری عمومی، خصوصی و هتروزیس تعدادی از لاینهای خیار برای کیفیت میوه از طریق تلاقی دی آلل ناقص - صفحه:350-357

  tick  بررسی اثر نسبت آمونیوم به نیترات و غلظت آگار بر ریزازدیادی میخک (Dianthus Caryophyllus L.) رقم Mondeo Kgr - صفحه:364-369

  tick  بررسی اثرات نوع ژنوتیپ و غلظت های مختلف بنزیل آدنین بر باززایی مستقیم شاخساره ریحان (Ocimum Basilicum) در شرایط درون شیشه ای - صفحه:434-439

  tick  بررسی دو شیوه متفاوت کاربرد هورمون های اکسین بر ریشه زایی قلمه های دارایی Duranta Repens L. - صفحه:425-433

  tick  بررسی نیاز سرمایی رقم های انگور تجاری استان فارس - صفحه:394-401

  tick  بررسی پاسخ های فیزیولوژیکی چهار گونه گوجه فرنگی به تنش خشکی - صفحه:409-416

  tick  تاثیر اسید هومیک بر صفات رویشی و عملکرد گوجه فرنگی رقم آیزابلا - صفحه:358-363

  tick  تاثیر کاربرد کیتوزان و کلرورکلسیم بر کاهش پوسیدگی پس از برداشت و تغییر ویژگی های کیفی گیلاس رقم سیاه مشهد - صفحه:378-384

  tick  تاثیر کاربرد محلول پاشی اسید سالیسیلیک قبل از برداشت بر روی ماندگاری، کیفیت پس از برداشت و فعالیت آنتی اکسیدانی زردآلو رقم «نوری» - صفحه:448-459

  tick  تغییرات عملکرد و صفات کیفی ذرت شیرین تحت تاثیر کود های ریز مغذی و روش مصرف آن ها - صفحه:370-377
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved