>
Fa   |   Ar   |   En
   تاثیر پوترسین و میکوریز بر رشد، فتوسنتز و عمر گلجای ژربرا (Gerbera Jamesonii) رقم ’‘Dune در شرایط هیدروپونیک  
   
نویسنده رکبار سهیلا ,جبارزاده زهره ,برین محسن
منبع علوم باغباني - 1400 - دوره : 35 - شماره : 1 - صفحه:117 -133
چکیده    به منظور بررسی تاثیر محلول‌پاشی برگی پوترسین به‌ همراه قارچ میکوریز بر برخی شاخص‌های رشدی و عمر پس از برداشت ژربرا رقم ‘dune’ آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار که هر تکرار شامل سه گلدان و هر گلدان حاوی یک گیاه بود، در گلخانه پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه انجام شد. فاکتورهای مورد پژوهش، چهار غلظت پوترسین (صفر، 1، 2 و 4 میلی‌مولار) به ‌صورت محلول‌پاشی برگی و قارچ میکوریز در دو سطح (بدون تلقیح و با تلقیح) بودند. تلقیح قارچ میکوریز در زمان انتقال نشاء به گلدان‌ها صورت گرفت و دو هفته پس از استقرار نشاء‌ها، محلول‌پاشی برگی پوترسین هر 15 روز یکبار به‌مدت 3 ماه انجام شد. صفات مربوط به کیفیت رویشی شامل تعداد برگ، طول برگ، سطح برگ، وزن تر و خشک برگ، شاخص کلروفیل، محتوای کلروفیل برگ (a، b و کل)، کاروتنوئید و قند محلول بودند. نتایج نشان دادند که پوترسین به‌ همراه قارچ میکوریز منجر به افزایش بسیاری از ویژگی‌ها مانند تعداد برگ، طول برگ، سطح برگ، وزن تر و خشک برگ، شاخص کلروفیل، محتوای کلروفیل برگ (a، b و کل)، کاروتنوئید و قند محلول نسبت به تیمار شاهد شد. همچنین در بین غلظت‌های پوترسین، غلظت 2 میلی‌مولار بیشترین تاثیر را بر عامل‌های اندازه‌گیری شده داشت. به ‌منظور بررسی تاثیر تیمارهای پیش از برداشت پوترسین و قارچ میکوریز بر عمر گلجای گل شاخه‌بریده ژربرا، گل‌ها زمانی‌که به ‌طور کامل باز شدند از بوته جدا شدند. نتایج نشان دادند که تیمارهای پیش از برداشت منجر به افزایش عمر گلجای و همچنین تاثیر مثبت بر میزان آنتوسیانین گلبرگ در زمان نگهداری گل در محیط گلجای شدند.
کلیدواژه آنتوسیانین، ژربرا، عمر گلجای، کلروفیل، وزن تر و خشک برگ
آدرس دانشگاه ارومیه, دانشکده کشاورزی, گروه علوم باغبانی, ایران, دانشگاه ارومیه, دانشکده کشاورزی, گروه علوم باغبانی, ایران, دانشگاه ارومیه, دانشکده کشاورزی, گروه علوم خاک, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved