>
Fa   |   Ar   |   En
   اثر پیش‌تیمار پلی اتیلن گلیکول و ملاتونین بر مقاومت به سرما در نشاء خربزه خاتونی (Cucumis Melo L.)  
   
نویسنده نستری نصرآبادی حسین ,صابرعلی فرهاد
منبع علوم باغباني - 1399 - دوره : 34 - شماره : 3 - صفحه:481 -491
چکیده    سرما از جمله تنش های محیطی است که باعث بروز آسیب های فیزیولوژیکی به سلول های گیاهان حساس می شود. برای این منظور اثر پیش‌تیمار خشکی و کاربرد ملاتونین در جهت تحمل به سرما در نشاهای خربزه مورد بررسی قرار گرفت. تیمارهای آزمایش شامل سه سطح تنش خشکی (شاهد، 10 و 20 درصد پلی اتیلن گلیکول)، دو سطح ملاتونین (شاهد و 200 میکرو مولار) و دو سطح دمایی (شاهد و تنش سرما) بودند. نتایج نشان داد که با اعمال پیش تیمار خشکی گیاهان از محتوای پرولین بالاتری برخوردار بوده و همچنین با حفظ رطوبت نسبی، تنش دمای پایین را بهتر تحمل نمودند. بالاترین مقدار کلروفیل  در تیمار بدون تنش خشکی، کاربرد ملاتونین و عدم تنش سرما به دست آمد. کاربرد ملاتونین بطور معنی داری باعث افزایش 1.98 درصد رطوبت نسبی و 26.60 درصد محتوای قند نسبت به شاهد گردید. مشخص گردید کاربرد ملاتونین باعث افزایش معنی دار ترکیبات فنلی تحت شرایط تنش شد و میزان نشت یونی بطور معنی داری کاهش یافت. بطور کلی نتایج نشان داد که پیش تیمار خشکی و کاربرد ملاتونین بطور موثری می تواند از خسارت ناشی از دمای پایین در مراحل اولیه رشد خربزه جلوگیری کند.
کلیدواژه پرولین، پلی اتیلن گلیکول، رطوبت نسبی، ملاتونین، نشت یونی
آدرس مجتمع آموزش عالی کشاورزی و دامپروری تربت جام, گروه علوم و مهندسی باغبانی, ایران, مجتمع اموزش عالی کشاورزی و دامپروری تربت جام, گروه علوم و مهندسی باغبانی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved