>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی اثر گرده‌افشانی مصنوعی گرده اینتگریما بر برخی خصوصیات کمی و کیفی میوه پسته رقم فندقی (Pistachio Vera L.) در استان خراسان  
   
نویسنده فرهادی حسن ,شریفانی محمد مهدی
منبع علوم باغباني - 1399 - دوره : 34 - شماره : 3 - صفحه:439 -450
چکیده    درختان پسته دوپایه هستند و گرده افشانی به منظور پر کردن مغز میوه ضروری است. به منظور بررسی اثر گرده‌افشانی مصنوعی گرده اینتگریما با استفاده از دو روش اسپری و قلم مو بر برخی خصوصیات کمی و کیفی میوه پسته رقم فندقی آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در یکی از باغ های پسته آستان قدس رضوی واقع در شهرستان بردسکن در سال 97-1396 اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل دو روش گرده افشان اسپری و استفاده از قلم مو با پنج ترکیب آرد گرده و سه تکرار بودند. نتایج تجزیه های آماری نشان داد که استفاده از گرده آزاد گونه اهلی اثرات مثبت معنی داری بر اکثر صفات نسبت به سایر تیمارهای گرده گونه اینتگریما دارد و به میزان زیادی تعیین کننده تشکیل میوه در پسته است. البته تیمار if4 (0.5 گرم گرده اینتگریما+ 0.25 گرم آرد) در صفت ریزش نهایی میوه با میانگین 7.50 درصد افزایش کمتری از لحاظ این صفت را در بین سایر تیمارهای آرد گرده  نسبت به شاهد نشان داد. همچنین در ارتباط با صفت خندانی در تیمار if4 به میزان 9.39 درصد نسبت به شاهد افزایش مشاهده شد در حالی که در تیمارهای  if1(2 گرم گرده اینتگریما+ 0.25 گرم آرد)، if2 (1.5 گرم گرده اینتگریما+ 0.25 گرم آرد) ، if3 (1 گرم گرده اینتگریما+ 0.25 گرم آرد) به ترتیب 42.21، 36.63، 17.49 درصد کاهش خندانی نسبت به شاهد مشاهده شد. در ارتباط با صفت پوکی تیمار if4 با میانگین 5.29 درصد کاهش کمتری از لحاظ این صفت را نسبت به شاهد نشان داد در حالی که در تیمارهای if1، if2، if3 به ترتیب 47.38، 38.08، 27.65 درصد افزایش پوکی نسبت به شاهد مشاهده شد. طبق نتایج روش گرده افشان اسپری نسبت به روش گرده افشان قلم مو در صفات مرحله دوم تشکیل میوه، مرحله نهایی تشکیل میوه، وزن تازه میوه، وزن تازه مغز و خندانی به ترتیب 1.45، 11.08، 1.15، 6.66، 7.93 درصد افزایش و در ارتباط با صفات ریزش میوه و پوکی به ترتیب 1.04 و 11.83 درصد کاهش نشان داد. در بررسی اثر متقابل روش گرده افشان × ترکیب آرد گرده، روش گرده افشان اسپری در تیمار if4 در صفات مرحله دوم و مرحله نهایی تشکیل میوه به ترتیب با میانگین 28.97، 63.41، 41.13 درصد نسبت به سایر تیمارها کاهش کمتری نسبت به شاهد نشان داد. همچنین در ارتباط با صفت پوکی در تیمار if4 در روش گرده افشان اسپری 41.13 درصد نسبت به شاهد کاهش مشاهده شد در حالی که سایر تیمارها نسبت به شاهد از لحاظ این صفت افزایش نشان دادند. بر اساس نتایج پژوهش حاضر، به نظر می رسد بتوان با استفاده از تیمار if4 در روش گرده افشان اسپری تا حدودی باعث افزایش برخی صفات مانند خندانی و کاهش پوکی در باغ های پسته شد.
کلیدواژه پسته، پوکی، تلاقی کنترل شده، خندانی
آدرس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, دانشکده تولید گیاهی, ایران, دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, دانشکده تولید گیاهی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved