>
Fa   |   Ar   |   En
   علوم باغبانی   
سال:1399 - دوره:34 - شماره:4


  tick  اثر تیمارهای پس از برداشت فنیل‌آلانین و سولفید هیدروژن بر حفظ کیفیت و افزایش عمر انبارمانی میوه بادنجان (Solanum Melongena L.) - صفحه:705-717

  tick  اثر غلظت و زمان کاربرد اسید هیومیک بر صفات مورفوفیزیولوژیک اسفناج ( .Spinacia Oleracea L) - صفحه:663-678

  tick  اثر نیتروژن و گوگرد همراه با باکتری تیوباسیلوس بر عملکرد و محتوای نیترات سیر و فراهمی برخی عناصر غذایی در خاک - صفحه:563-576

  tick  ارزیابی اثر تنش خشکی بر خصوصیات مورفو-فیزیولوژیکی سه جمعیت بالنگو شیرازی (Lallemantia Royleana Benth.) - صفحه:605-620

  tick  ارزیابی تاثیر محلول‌پاشی پلی‌آمین‌ها بر رشد، ویژگی‌های میوه و عملکرد درختان پسته (Pistacia Vera L.) رقم ̕اکبری̔ - صفحه:547-561

  tick  برآورد حجم حفره بذر میوه خربزه با استفاده از روش مقطع‌نگاری رایانه‌ای پرتو ایکس - صفحه:535-545

  tick  بررسی اثر تنش رطوبتی و منابع کودهای شیمیایی و آلی بر عملکرد دانه و ترکیبات فنلی ریشه سرخارگل Echinacea Purpurea L. - صفحه:593-603

  tick  بررسی اثر زئین ذرت و گلوتن گندم، بر شاخص‌های کیفی و انبارمانی انگور رسمی مشکین - صفحه:693-703

  tick  بررسی اثر میدان مغناطیسی، اسانس رازیانه و ژل آلوئه‌ورا بر قهوه‌ای شدن سیب تازه‌برش‌خورده رقم ̕گلدن دلیشز - صفحه:679-691

  tick  تاثیر اسید اسکوربیک بر رشد رویشی نهال‌های زیتون رقم ̕باغملک̔ در شرایط کم آبی - صفحه:621-632

  tick  تاثیر کاربرد کود زیستی حل‌کننده پتاسیم در مقایسه با سولفات پتاسیم بر رشد و برخی صفات فیزیولوژیکی تربچه قرمز (Raphanus Sativus L.) تحت تنش خشکی - صفحه:633-643

  tick  نشانگرهای مورفولوژیکی ابزاری برای بررسی تنوع ژنتیکی برخی ژنوتیپ‌های لایم (Citrus Aurantifolia) - صفحه:645-662

  tick  پاسخ‌های رشدی و فیزیولوژیکی خیار پیوندی به تنش خشکی - صفحه:577-591
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved