>
Fa   |   Ar   |   En
   پرآوری شاخساره درون‌شیشه‌ای گلابی رقم شکری تحت تاثیر عناصر غذایی محیط‌کشت در فضای نرم افزار design expert  
   
نویسنده کریم پور ساجده ,داوری نژاد غلامحسین ,زکی عقل محمد ,صفرنژاد محمدرضا
منبع علوم باغباني - 1398 - دوره : 33 - شماره : 4 - صفحه:577 -591
چکیده    بمنظور بهبود رشد شاخه‌های باززایی شده گلابی رقم شکری آزمایشی در فضای نرم افزار design expert در قالب 20 نقطه شامل مقادیر تصادفی از سه فاکتور عناصر غذایی (nh4no3، آهن و عناصر میکرو) اجرا شد. پاسخ‌ ریزنمونه ها از نظر تعداد شاخه پرآوری شده، طول شاخه پرآوری شده، تعداد برگ‌، مقدار کلروفیل a برگ، کارتنوئید برگ و قدرت رشدی بعد از دو ماه ثبت گردید. فاکتورهای مورد بررسی در قالب مدل‌های حاصل از تجزیه آماری (مدل‌های خطی، چندجمله‌ای ساده و چند جمله‌ای درجه دوم) بر پاسخ‌های مورد ارزیابی بطور معنی‌داری موثر بودند. افزایش آهن تا یک و نیم برابر و کاهش nh4no3 به نصف غلظت آن‌ها در محیط کشت ms باعث افزایش تعداد شاخه پرآوری‌شده (4.43 برابر) گردید. nh4no3، آهن × عناصر میکرو رابطه‌ی خطی منفی با طول شاخه‌ نشان دادند درحالیکه تعداد برگ بطور منفی متاثر از عناصر میکرو بود. با افزایش nh4no3 از طول شاخه پرآوری شده کاسته شد و از طرف دیگر مقادیر 0.5× و1× محیط کشت ms به ترتیب برای آهن و میکرو باعث افزایش 1.5 برابری در طول شاخه شد. شاخه های رشد یافته در محیط کشت حاوی 1× مقادیر میکرو در محیط کشت پایه ms به میزان 1.5برابر برگ بیشتری نسبت به مقادیر 2× تولید کردند. محتوی کلروفیل a و کارتنوئید برگ در قالب مدل خطی تحت تاثیر مقادیر آهن (مثبت) و nh4no3 (منفی) قرار گرفتند. افزایش آهن تا 1.5× برابر و کاهش nh4no3 تا 0.5× برابر محیط کشت پایه ms باعث افزایش 2 برابری در میزان کلروفیل a و کارتنوئید شد. nh4no3 و میکرو در قالب رابطه خطی منفی رشد رویشی را تحت تاثیر قرار دادند بطوریکه نصف مقادیر nh4no3 با افزایش تعداد شاخه پرآوری شده و طول شاخه موجب افزایش قدرت رشدی شاخه تا 2.5 برابر شاهد گردید و کاهش مقادیر میکرو از طریق افزایش طول شاخه بر قدرت رشدی تاثیر مثبت داشت. محیط کشت بهینه شده برای گلابی شکری با استفاده از نرم افزار design expert محیط کشت ms تغییر یافته به ترتیب حاوی 0.9×، 1× و 0.5× مقادیر آهن، میکرو و nh4no3 بود.
کلیدواژه ازدیاد درون‌شیشه‌ای، pyrus communis، response surface method، میکرو، آهن
آدرس دانشگاه فردوسی مشهد, دانشکده کشاورزی, گروه علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, دانشکده کشاورزی, گروه علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, دانشکده کشاورزی, گروه گیاه پزشکی, ایران, موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور, بخش ویروس شناسی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved