>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی پاسخ‌های مورفوفیزیولوژیک توده‌های بومی علف گندمی تاجدار (Agropyron Cristatum L.) در شرایط تنش خشکی و شوری  
   
نویسنده شیخ محمدی محمد حسین ,اعتمادی نعمت الله ,نیکبخت علی ,عرب مصطفی ,مجیدی محمد مهدی
منبع علوم باغباني - 1398 - دوره : 33 - شماره : 3 - صفحه:363 -375
چکیده    خشکی و شوری از جمله تنش‌های غیرزنده مضر برای رشد چمن در طیف گسترده‌ای از جهان می‌باشند. هدف از اجرای این آزمایش، انتخاب توده‌های مقاوم به خشکی و شوری چمن جهت استفاده در برنامه مدیریت چمن در شرایط تنش خشکی و شوری بود. آزمایش به‌صورت کرت‌های خردشده بر پایه طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار انجام شد. عوامل آزمایش شامل سه تیمار آبیاری بود که به مدت 45 روز اعمال گردید: 1) گیاهان شاهد (بدون تنش)، 2) تنش خشکی (قطع آبیاری به مدت 45 روز) 3) تنش شوری (روزانه 100 میلی‌لیتر با شوری 9 دسی‌زیمنس بر متر). تیمارهای آبیاری به‌عنوان فاکتور اصلی در سه سطح (شاهد، تنش خشکی و تنش شوری) و توده‌های علف گندمی در شش سطح به‌عنوان کرت فرعی در نظر گرفته شدند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد تنش خشکی و شوری باعث کاهش کیفیت در توده‌های علف گندمی تاجدار شدند و سطح کاهش کیفیت بین توده‌ها متفاوت بود. نتایج ما نشان داد، توده سبزوار تحت تنش خشکی و شوری به ترتیب، بالاترین ارتفاع (5.52 و 5.86 سانتی‌متر) و بیشترین محتوی کلروفیل (2.85 و 2.75 میلی‌گرم برگرم وزن‌تر) را نشان می‌دهد. نتایج به‌دست‌آمده از بررسی کربوهیدرات‌های محلول اندام هوایی، محتوی آب نسبی و میزان نشت الکترولیت نشان داد که در گیاهان تحت تنش خشکی توده‌های دماوند و سبزوار بیشترین مقدار کربوهیدرات‌های محلول (332.16 و 345.14 میلی‌گرم برگرم وزن خشک)، بیشترین محتوی آب نسبی (59.18 و 62.18 درصد) و کمترین میزان نشت الکترولیت (48.16 و 59.14 درصد) را به خود اختصاص دادند. در شرایط تنش شوری، توده دماوند (322.15 میلی‌گرم برگرم وزن خشک) بیشترین کربوهیدرات محلول، توده سبزوار (68.42 درصد) و اراک (65.14 درصد) بیشترین محتوی آب نسبی و توده سبزوار (54.17 درصد) کمترین میزان نشت الکترولیت را نشان دادند. مطابق نتایج این آزمایش رتبه‌بندی مقاومت به تنش خشکی به صورت سبزوار >دماوند > اراک > ارومیه = تاکستان > هشتگرد و رتبه‌بندی مقاومت به شوری به‌صورت سبزوار >اراک > دماوند > هشتگرد = تاکستان > ارومیه می‌باشد. توده‌های سبزوار و دماوند مقاومت خوبی نسبت به خشکی، و توده‌های سبزوار و اراک مقاومت خوبی نسبت به تنش شوری در مقایسه با سایر توده‌های علف گندمی تاجدار از خود نشان دادند.
کلیدواژه خشکی، شوری، تنش، علف گندمی، چمن.
آدرس دانشگاه صنعتی اصفهان, دانشکده کشاورزی, گروه علوم باغبانی, ایران, دانشگاه صنعتی اصفهان, دانشکده کشاورزی, گروه علوم باغبانی, ایران, دانشگاه صنعتی اصفهان, دانشکده کشاورزی, گروه علوم باغبانی, ایران, دانشگاه تهران، پردیس ابوریحان, دانشکده کشاورزی, گروه علوم باغبانی, ایران, دانشگاه صنعتی اصفهان, دانشکده کشاورزی, گروه اصلاح نباتات, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved