>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی پزشکی جندی شاپور   
سال:1394 - دوره:14 - شماره:5


  tick  Evaluation And Compare The Indices Of Body Adiposity In Ahvaz University Students - صفحه:533-549

  tick  The Effect Of Patellar Taping On Balance In Patients With Patellofemoral Pain Syndrome - صفحه:589-597

  tick  The Relationship Between Fibroblast Growth Factor Receptor Type 2 And Other Indicators Of Breast Cancer - صفحه:599-604

  tick  اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر کیفیت زندگی بر شادکامی، رضایت از زندگی و تنظیم خلق معتادان مرد شهر اهواز - صفحه:493-503

  tick  بررسی اثر تمرین در آب و مصرف مکمل زنجبیل بر ریسک فاکتورهای قلبی متابولیکی زنان چاق مبتلا به سرطان پستان - صفحه:549-561

  tick  بررسی دانسیته مویرگی مایوکارد و مقادیر پلاسمایی فاکتور رشد اندوتلیال عروقی متعاقب تمرین تناوبی بین رت های نر و ماده - صفحه:523-533

  tick  بررسی میزان ملاتونین در بزاق بیماران مبتلا به لیکن پلان دهانی مراجعه کننده به دانشکده دندان پزشکی جندی شاپور اهواز در سال 1390-91 - صفحه:563-570

  tick  بهینه سازی درصد دز عمقی در الکترون تراپی از طریق ترکیب پرتوهای الکترونی با انرژی ها و سهم های متفاوت - صفحه:571-580

  tick  تاثیر مصرف تک دوز داروی سیلدینافیل بر حرکت اسپرم ها در مردان نابارور دچار الیگوآستنواسپرمی - صفحه:581-588

  tick  شیوع انواع هموگلوبینوپاتی در مردان متقاضی ازدواج مراجعه کننده به آزمایشگاه های مراکز بهداشت و درمان شهرستان شوشتر - صفحه:505-513

  tick  کیست مجرای نازوپالاتین: گزارش مورد - صفحه:605-611

  tick  مقایسه اثر ضد میکروبی فرموکرزول،Cmcp و کلرهگزیدین 2/0 درصد علیه برخی باکتری های دندان های شیری عفونی- (مطالعه آزمایشگاهی) - صفحه:515-522
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved