>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی پزشکی جندی شاپور   
سال:1394 - دوره:14 - شماره:6


  tick  A Study Of The Relationship Between The Kind Of Lateral Tooth Guidance And Temporomandibular Joint Clicking - صفحه:633-640

  tick  اثر تمرینات استقامتی ومکمل سیلی مارین برمیزان آنزیم اکسیداتیو سوپراکسید دیسموتاز Sod)) و پروتیین شوک حرارتی(70 Hsp)در پلاسمای دانشجویان مرد غیر ورزشکار - صفحه:703-712

  tick  اثر عصاره آبی و متانولی ریزوم گیاه سعد (Cyperus Rotundus)بر میزان ترشح انسولین از جزایر لانگرهانس جدا شده موش سفید کوچک نر - صفحه:623-631

  tick  ارزیابی ابعاد استخوان آلویولار فاسیال دندان های قدامی ماگزیلا: یک تحقیق با توموگرافی کامپیوتری اشعه مخروطی - صفحه:661-668

  tick  اندازه گیری فاکتور پراکندگی کولیماتور برای میدان های فوتونی با استفاده از فیلم گاف کرومیک Ebt2 و اتاقک یونش - صفحه:641-652

  tick  بررسی مقایسه ای Mri با دید مستقیم در تشخیص پاتولوژی های داخل مفصلی در بیماران با پارگی Acl (یک مطالعه گذشته نگر) - صفحه:713-719

  tick  بررسی یافته های بالینی و میزان ایمنوگلوبولین Ige در گروهی از بیماران مبتلا به آسم دارای قومیت عرب و بختیاری مقیم استان خوزستان - صفحه:653-660

  tick  رابطه اجتناب تجربی با علایم اختلال خوردن در دانشجویان دانشگاه - صفحه:681-689

  tick  مروری بر پیشرفت مهارت های ادراک شنوایی، زبان و گفتار - صفحه:721-731

  tick  مقایسه تاثیر فعالیت هوازی حاد با شدت کم و متوسط بر نیمرخ لیپیدی مردان - صفحه:691-701

  tick  مقایسه تاثیر ورزش بر یافته های اکوکاردیوگرافی بین ورزشکاران حرفه ای زن و مرد - صفحه:613-621

  tick  مقایسه دو روش درمانی اتوگرفت لترال کورتکس راموس مندیبل و آلوپلاست مش تیتانیومی در بازسازی شکستگی های کف اوربیت - صفحه:669-680
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved