>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی پزشکی جندی شاپور   
سال:1384 - دوره:4 - شماره:47


  tick  ارزیابی آنتی ژن پروتواسکولکس اکینوکوکوس گرانولوزوس در تشخیص بیماران مبتلا به کیست هیداتید با استفاده از روش الایزا و ایمنوبلات - صفحه:331-340

  tick  بررسی آناتومیکی سیستم سیاهرگی آزیگوس - صفحه:327-330

  tick  بررسی ارتباط بین شدت علائم بالینی و داده های آزمایشگاهی در بیماران سیکل سل - صفحه:279-287

  tick  بررسی تاثیر ماساژ بر شدت و دفعات سردرد تنشی مزمن در زنان - صفحه:303-307

  tick  بررسی شیوع و عوامل خطرساز میکروآلبومینوری در بیماران مبتلا به دیابت تیپ 2 مراجعه کننده به کلینیک دیابت بیمارستان رازی - صفحه:317-322

  tick  تعیین مناسبترین روز در شناسایی فولیکول غالب با استفاده از سونوگرافی های متوالی در خانمهای نازا تحت درمان با کلومیفن سیترات - صفحه:323-326

  tick  تعیین میزان شیوع (Ttv) با روش مولکولی Seminested-Pcr در بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور مراجعه کننده به 294 بیمارستان شفای اهواز - صفحه:294-302

  tick  تهیه و بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی خمیر مخاط چسب دیفن هیدرامین - صفحه:341-352

  tick  محاسبه درصد دوز عمقی در نقاط مختلف زیر یک فیلتر پله ای با استفاده از روش کلارکسون (Clarkson) در پرتو درمانی خارجی با کبالت -60 - صفحه:308-316

  tick  مقایسه میزان اثربخشی رژیمهای درمانی موضعی و سیستمیک در ناقلین مقاوم استافیلوکوک طلایی به متی سیلین (Mrsa) - صفحه:288-293
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved