>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی پزشکی جندی شاپور   
سال:1381 - دوره: - شماره:33


  tick  اندازه گیری بعضی از آفت کشهای آلی کلردار در آب رودخانه کارون توسط یک روش جدید از ... - صفحه:10-18

  tick  بررسی اثر سر و صدا بر روی نتایج باروری موش های صحرائی - صفحه:45-49

  tick  بررسی تغییرات گلیکوکانژوگه های ماتریکس خارج سلولی و سطح سلول در روند تکامل لیمبوس گوش ... - صفحه:33-39

  tick  بررسی کفایت همودیالیز مزمن در مبتلایان به نارسایی پایانی کلیه مراجعه کننده به بیمارستان سینای ... - صفحه:19-25

  tick  تاثیر سیکلوسپورین بر حاملگی، تعداد و میزان مرگ و میر جنین در موش - صفحه:1-4

  tick  تعیین توزیع و میزان شیوع فشار خون در شهر شیراز - صفحه:26-32

  tick  خصوصیات بالینی سرطان کولورکتال در بیمارستانهای رازی و گلستان شهر اهواز در طی سالهای... - صفحه:50-55

  tick  سیکل سل ایران و دستورالعمل اجرائی برنامه پیشگیری از موارد جدید بتاتالاسمی ماژور - صفحه:40-44

  tick  ناهمگونی در شکل شدید دیستروفی عضلانی مادرزادی - صفحه:56-64

  tick  نتایج درمان غیرجراحی شکستگیهای کالکانئوم در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی اهواز - صفحه:5-9
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved