>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی پزشکی جندی شاپور   
سال:1381 - دوره: - شماره:32


  tick  بررسی اپیدمیولوژی حوادث در کودکان مراجعه کننده به اورژانس بیمارستانهای اهواز - صفحه:1-11

  tick  بررسی تاثیر تنس (Tens) در کنترل درد بیماران پس از عمل جراحی پیوند عروق کرونر قلب بستری... - صفحه:51-57

  tick  بررسی دقت روشهای تصحیح توزیع دوز جذبی تومورهای پشت ریه به واسطه جذب ریه - صفحه:27-34

  tick  بررسی مرحله بندی (Staging) و تعداد موارد قابل عمل جراحی در افراد مبتلا به سرطان... - صفحه:12-17

  tick  بررسی وضعیت ایمنی خانم های اهوازی نسبت به سرخجه قبل از ازدواج به روش الیزا - صفحه:22-26

  tick  بررسی وفور انگلهای روده ای در بین دانش آموزان عقب مانده ذهنی شهر همدان در سال 1379 - صفحه:58-63

  tick  بررسی گونه های مختلف انتوباکتریاسه در مواد غذایی آلوده ارسالی به آزمایشگاه کنترل مواد غذائی... - صفحه:45-50

  tick  چرخش پایه کلیه ضمن عمل جراحی به منظور پیلولیتوتومی به تنهایی یا همراه با خارج کردن سنگ... - صفحه:42-44

  tick  گزارش فراوانی برگشت مواد غذایی از معده به مری همراه با التهاب مری در کودکان بزرگتر از دو سال... - صفحه:35-41

  tick  گزارش و بررسی یک مورد مبتلا به پلی کندریت راجعه در بیمارستان گلستان دانشگاه علوم پزشکی اهواز - صفحه:18-21

  tick  گزارش یک مورد پرفوراسیون دئودنوم ناشی از استرس اولسر در شیرخوار 11 ماهه - صفحه:64-67
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved