>
Fa   |   Ar   |   En
   تحقیقات حسابداری و حسابرسی   
سال:1388 - دوره:1 - شماره:1


  tick  آثار هموارسازی سود بر محتوای اطلاعاتی آن در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - صفحه:148-167

  tick  ارتقای تبیین بازده مورد انتظار مدل سه عاملی فاما و فرنچ با استفاده از بهره وری سرمایه - صفحه:50-73

  tick  برآورد قیمت عرضه های عمومی اولیه با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی - صفحه:74-95

  tick  بررسی توان معیارهای داخلی ارزیابی عملکرد مدیریت در تبیین ارزش ایجاد شده برای سهامداران - صفحه:112-129

  tick  بررسی رابطه ارزش افزوده اقتصادی و نقدی با خطای پیش بینی سود - صفحه:130-147

  tick  بررسی رابطه بین برخی ویژگی های مالی و غیر مالی و مدت زمان اجرا و تکمیل عملیات حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - صفحه:168-185

  tick  بررسی رابطه سازوکارهای نظام راهبری شرکت و هزینه های نمایندگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - صفحه:4-27

  tick  بررسی پایداری خط مشی تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار - صفحه:96-111

  tick  رابطه بین سود حسابداری و جریان وجوه نقد عملیاتی با ریسک سیستماتیک: بورس اوراق بهادار تهران (1384-1378) - صفحه:186-213

  tick  رابطه تامین مالی و عملکرد عملیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - صفحه:28-49
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved