>
Fa   |   Ar   |   En
   تحقیقات حسابداری و حسابرسی   
سال:1394 - دوره: - شماره:25


  tick  ارتباط بین شیوه های تامین مالی برون سازمانی با عملکرد آتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - صفحه:42-57

  tick  امکان سنجی انتشار صکوک در مقایسه با سایر روشهای تامین مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار - صفحه:58-75

  tick  اولویت‏بندی ارزش‏های شخصی و ویژگی‏های فردی حسابداران: نقدی بر آموزش حسابداران - صفحه:118-133

  tick  بررسی اختلاف میان کیفیت اطلاعات حسابداری مبتنی بر ارزش های تاریخی و کیفیت اطلاعات حسابداری مبتنی بر ارزشهای تعدیل شده به علت تورم در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - صفحه:134-147

  tick  بررسی رابطه بین مالکیت خانوادگی و مالکیت غیر خانوادگی بر عملکرد شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران - صفحه:28-41

  tick  بررسی هم زمان عوامل موثر بر ساختار سرمایه و بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - صفحه:12-27

  tick  تاثیر تفکیک اجزای جریانهای نقدی در پیش بینی جریانهای نقدی عملیاتی آتی - صفحه:100-117

  tick  سرمایه فکری: در مسیر گذر از تیوری به عمل - صفحه:4-11

  tick  طراحی مدل کیفیت سود در بورس اوراق بهادار تهران: با تاکید بر نقش اقلام تعهدی - صفحه:76-99
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved