>
Fa   |   Ar   |   En
   تحقیقات حسابداری و حسابرسی   
سال:1393 - دوره:6 - شماره:23


  tick  بررسی اثرات جریان‌های نقدی بر تصمیمات سرمایه‌گذاری شرکت‌ها - صفحه:4-23

  tick  بررسی تاثیر رقابت در بازار محصول و راهبری شرکتی بر سیاستهای نگهداشت وجه نقد در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - صفحه:102-119

  tick  بررسی توان متغیرهای حسابداری در پیش بینی جریانهای نقدی آتی در طی مراحل چرخه عمر شرکت - صفحه:144-159

  tick  بررسی جامع قدرت پیش بینی و محتوای اطلاعاتی متغیرهای سود و زیانی و ترازنامه ای در پیش بینی جریان های نقدی آتی - صفحه:88-101

  tick  بررسی رابطه پاداش هیات مدیره با شاخص های حسابداری ارزیابی عملکرد (مورد مطالعه: شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) - صفحه:24-35

  tick  بررسی وشناسایی نگرش حاکم بر آموزش حسابداری در دانشگاه ها (دیدگاه سنتی یا دیدگاه اخلاقی) - صفحه:56-69

  tick  تاثیر کیفیت سود بر تغییرات بازده غیر متعارف سهام - صفحه:36-55

  tick  مقایسه الگوریتم مورچگان با روش های تحلیل تمایزی چندگانه و لوجیت درپیش بینی درماندگی مالی - صفحه:120-143

  tick  یکنواختی نرخ مالیات پرداختی و انتظارات سرمایه گذاران درباره سود آتی - صفحه:70-87
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved