>
Fa   |   Ar   |   En
   تحقیقات حسابداری و حسابرسی   
سال:1392 - دوره:4 - شماره:18


  tick  بررسی رابطه محافظه کاری و محتوای اطلاعات حسابداری در بورس اوراق بهادار تهران - صفحه:18-31

  tick  بررسی مکانیزم تحریک فرآیند سرمایه گذاری توسط مالیات در شرکت های صنعتی جمهوری اسلامی ایران - صفحه:118-133

  tick  بررسی و اندازه گیری کیفیت گزارشگری سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - صفحه:32-41

  tick  تاثیر نوع اظهارنظر حسابرسی بر حجم معاملات سهام در بورس اوراق بهادار تهران - صفحه:88-103

  tick  تجزیه و تحلیل بازده کوتاه مدت سهام شرکت های تازه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و عرضه های ثانویه بر مبنای فرضیه ی علامت دهی - صفحه:104-117

  tick  تحلیل مدیریت سود با استفاده از تغییرطبقه بندی هزینه های عملیاتی به هزینه های غیرعملیاتی در میان دوره های مالی - صفحه:4-17

  tick  ترکیب اجزای جریان نقد و پیش بینی درماندگی مالی در بورس اوراق بهادار تهران - صفحه:74-87

  tick  مقایسه کارایی مدل های جریان های نقدی آزاد در ارزشگذاری شرکت ها - صفحه:42-55

  tick  نقش سیستم اطلاعات حسابداری در فرآیند تصمیم گیری مدیران شرکت ملی گاز ایران - صفحه:56-73
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved