>
Fa   |   Ar   |   En
   تحقیقات حسابداری و حسابرسی   
سال:1401 - دوره: - شماره:56


  tick  آزمون مدل اقتضایی مراحل تکامل حسابداری مدیریت: رویکرد ماتریس اهمیت- عملکرد - صفحه:5-30

  tick  اثر مکانیزمهای حاکمیت شرکتی بر محافظه‌کاری حسابداری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - صفحه:207-222

  tick  ارائه الگوی پیشنهادی کیفیت حسابرسی عملکرد در بخش عمومی ایران با رویکرد نظریه پردازی زمینه بنیان - صفحه:133-152

  tick  ارائه مدل تحلیل شبکه عوامل موثر بر اعتماد بین‌فردی حسابرس و صاحبکار - صفحه:53-74

  tick  ارائه مدل پیچیدگی شرکت‌ها و پیامد‌های آن - صفحه:99-116

  tick  بررسی تاثیر پراکندگی رشد درآمد و بازده سهام در پیش‎بینی تولید ناخالص داخلی - صفحه:191-206

  tick  تاثیر کیفیت گزارشگری مالی بر تصمیم سرمایه‌گذاران با تمرکز بر نقش اطلاعاتی بخش تعهدی نوسانات سود - صفحه:117-132

  tick  طراحی چارچوب گزارشگری مالی صنعت بیمه براساس استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی - صفحه:75-98

  tick  فراتحلیل نسبت‌های بدهی و مدیریت‌سود در ایران - صفحه:153-170

  tick  کاربرد یادگیری ماشین در ارائه الگویی برای پیش بینی ورشکستگی - صفحه:171-190

  tick  نقش رهبری، برنامه ریزی و نظارت بر سیستم آموزش عالی در توسعه حسابداری دانشگاهی ایران - صفحه:31-52
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved