>
Fa   |   Ar   |   En
   تحقیقات حسابداری و حسابرسی   
سال:1400 - دوره: - شماره:50


  tick  آزمون نقش نظریه تمایز قیمت براساس کیفیت در قیمت گذاری خدمات حسابرسی در موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران - صفحه:131-144

  tick  ابعاد مسئولیت اجتماعی و بهبود عملکرد مالی و غیر مالی شرکت‌ها - صفحه:81-98

  tick  ارائه الگوی ارزش ویژه برند در گردشگری سلامت - صفحه:99-112

  tick  بررسی ارتباط میان توانایی مدیریت، ارتباطات سیاسی و گزارشگری مالی متقلبانه - صفحه:23-42

  tick  بررسی محتوای اطلاعاتی موجود در سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - صفحه:145-162

  tick  بررسی نقش گزارشگری مالیاتی متهورانه در احتمال وجود تقلب در صورت‌های مالی - صفحه:163-176

  tick  تاثیر بلوغ شرکت بر رابطه بین مسئولیت اجتماعی و آشفتگی مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - صفحه:63-80

  tick  تاثیر سبک‌های رهبری ملاحظات و ساختار بر رضایت شغلی حسابرسان: با توجه به نقش تعدیل‌کنندگی رده سازمانی - صفحه:5-22

  tick  تاثیر محیط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورها در پذیرشاستانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی - صفحه:177-192

  tick  تاثیر نوآوری بر خطر سقوط قیمت سهامتحت شرایط عدم تقارن اطلاعاتی - صفحه:43-62

  tick  تدوین مدل باور سرمایه‌گذار به روش نظریه‌پردازی زمینه‌بنیان - صفحه:113-130
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved