>
Fa   |   Ar   |   En
   تحقیقات حسابداری و حسابرسی   
سال:1397 - دوره: - شماره:39


  tick  اثر میانجی‌گری افشای داوطلبانه و کیفیت سود بر رابطه بین ساختار حاکمیت شرکتی و عدم تقارن اطلاعاتی - صفحه:21-36

  tick  بررسی ارتباط پویای متغیرهای شرکتی با سیاست تقسیم سود با استفاده از مدل گشتاور تعمیم یافته (Gmm) - صفحه:93-110

  tick  بررسی تاثیر تخصص حسابرس در صنعت بر رابطه بین عدم شفافیت اطلاعات مالی و خطر سقوط آتی قیمت سهام - صفحه:111-132

  tick  بررسی دستکاری سود به وسیله مدیریت فعالیت‌های واقعی و تاثیر آن بر آگاهی و ادراک سرمایه‌گذاران - صفحه:149-166

  tick  بررسی ریسک سیستماتیک صنعت در بازار سهام براساس رویکرد بتای پرشی - صفحه:37-56

  tick  بررسی کارایی بازار بورس تهران در انعکاس اطلاعات سود حسابداری و اجزای آن در قیمت‌های سهام: رویکرد آزمون میشکین (1983) - صفحه:133-148

  tick  بررسی نقش تعدیل‌کنندگی خودشیفتگی مدیران در تبیین رابطه بین مسئولیت ‌پذیری اجتماعی و عملکرد مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران - صفحه:57-74

  tick  تبیین الگوی ایفای مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها وتاثیرآن بر کیفیت سود - صفحه:167-188

  tick  توسعه و توانمندسازی بازار سرمایه در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی(با تاکید بر حمایت و صیانت از حقوق سهامداران خرد) - صفحه:75-92

  tick  مالکیت مدیریتی، نگهداشت وجه نقد و ارزش شرکت - صفحه:5-20

  tick  هموارسازی سود، مسئولیت اجتماعی و ارزش شرکت - صفحه:189-210
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved