>
Fa   |   Ar   |   En
   تحقیقات حسابداری و حسابرسی   
سال:1396 - دوره: - شماره:33


  tick  بررسی اثر میانجی افشای هزینه تحقیق و توسعه بر رابطه بین رقابت بازار محصول و بازده سهام - صفحه:108-127

  tick  بررسی تاثیر عضویت در گروه های تجاری بر کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - صفحه:128-141

  tick  بررسی رابطه بین سه متغیر سودآوری، بازده دارایی و بازده حقوق صاحبان سهام هلدینگ های اقتصادی با بازده شرکت های فرعی (مطالعه موردی هلدینگ شستا) - صفحه:142-157

  tick  تاثیر برون سپاری خدمات بهداشتی بر بهای تمام شده این خدمات در مرکز بهداشت استان قم با رویکرد هزینه یابی بر مبنای فعالیت - صفحه:88-107

  tick  تاثیر پیچیدگی سازمانی بر رفتار پیش بینی سود - صفحه:42-55

  tick  رابطه معیارهای سودآوری و ریسک با ارزش بازار سهام با تاکید بر جریان وجوه نقد (موردمطالعه: شرکت‌های رو به رشد و رو به افول) - صفحه:4-23

  tick  سرمایه مدیریتی شرکت و کیفیت افشای اطلاعات - صفحه:74-87

  tick  شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر پیاده سازی حسابرسی مستمر با استفاده از تکنیک تصمیم گیری Topsis - صفحه:56-73

  tick  مقایسه ارتباط ارزشی سود تفکیک شده بر اساس ساختار جدید صورت های مالی ارائه شده توسط IasbوFasb، در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - صفحه:24-41
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved