>
Fa   |   Ar   |   En
   Journal Of Kerman University Of Medical Sciences   
سال:1386 - دوره:15 - شماره:1


  tick  آشنایی با اپیدمیولوژی مولکولی - صفحه:97-103

  tick  اریتروسایتوزیس پس از پیوند کلیه و اثرات درمانی انالاپریل بر آن - صفحه:1-7

  tick  بررسی اثر مسدود کردن جریان پتاسیمی جبرانی تاخیری فوق سریع توسط 50 میکرومولار 4- آمینوپریمیدین بر فعالیت پیس میکری گره سینوسی- دهلیزی و دهلیزی- بطنی قلب موش - صفحه:79-86

  tick  بررسی اثر گاباپنتین و تداخل آن با اثر ضد دردی مرفین در دردهای احشایی در موش سوری - صفحه:19-28

  tick  بررسی ظرفیت کل و مارکرهای آنتی اکسیدانی در بیماران دیالیز صفاتی مزمن - صفحه:29-36

  tick  بررسی و مقایسه اثر آلوپرگننولون، پروژسترون و جنسیت در مهار خیز مغزی ناشی از آسیب مغزی در موش های صحرایی - صفحه:47-59

  tick  تعیین اثرات مت آمفتامین بر خصوصیات اسپرم موش صحرایی بالغ - صفحه:61-69

  tick  طرح پلاسمیدی سودوموناس آئروجینوزا و ارتباط آن با مقاومت آنتی بیوتیکی در ایزوله های بیمارستانی - صفحه:9-17

  tick  علل نارسایی کلیوی در نوزادان بستری شده در واحد مراقبت های ویژه نوزادان مرکز آموزشی درمانی افضلی پور کرمان - صفحه:37-45

  tick  فراوانی آتروفی پاپی های مرکزی زبان در دانشجویان داوطلب دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال 1385 - صفحه:71-78

  tick  گزارش یک مورد سندرم کاپگراس ناقص به عنوان شکل نادری از این سندرم - صفحه:87-90

  tick  گزارش یک مورد شکستگی- دررفتگی خلفی دو طرفه هم زمان آرنج - صفحه:91-95
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved