>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز   
سال:1386 - دوره:30 - شماره:3


  tick  اثر تراکم های متفاوت کاشت بر عملکرد دانه، اجزاء عملکرد و پروتئین در سه رقم ماش (Vigna Radiata(L.)Wilczk) در منطقه اهواز - صفحه:1-14

  tick  اثر سرعت پیشروی بر مقاومت حرکتی چرخ های لاستیکی - صفحه:29-36

  tick  ارزیابی تاثیر تاریخ کاشت و تراکم یولاف وحشی (Avena Ludoviciana L.) بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم زمستانی (Triticum Aestivum L.) - صفحه:71-78

  tick  ارزیابی کارآیی تلفیق علفکش ها و ریزمغذی ها در کنترل علف های هرز و عملکرد گندم - صفحه:125-133

  tick  بررسی اثر عوامل محیطی بر قطر و ضریب تغییرات میانگین قطر کرک بیده شترهای بومی ایران - صفحه:115-124

  tick  بررسی تاثیر الگوهای مختلف کاشت و تراکم بوته بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت دانه ای (Zea Mays L. Hybrid K.S.C.704) در شرایط آب و هوائی اهواز - صفحه:63-70

  tick  بررسی تاثیر بقایای زراعت دیم بر فرسایش خاک در مناطق خشک و نیمه خشک جنوب ایران - صفحه:103-114

  tick  بررسی تاثیر تیدیازرون بر عملکرد ارقام سیب - صفحه:93-102

  tick  بررسی و ارزیابی راندمان پمپاژ آب در موتورخانه های سنتی و مدرن کشاورزی استان خوزستان - صفحه:49-62

  tick  تجزیه مکانی ژنی صفات کمی کنترل کننده صفات برگی مرتبط با تحمل به خشکی در جمعیت دبل هاپلویید جو (Hordeum Vulgare L.) - صفحه:37-48

  tick  مقایسه اقتصادی و فنی کنترل شیمیایی و بیولوژیک سفید بالک پنبه (Bemisia Tabaci) در مزارع پنبه استان فارس - صفحه:15-28

  tick  نقش گیاهان در پالایش خاک های آلوده به هیدروکربن های نفتی (گازوئیل) - صفحه:79-92
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved