>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز   
سال:1385 - دوره:29 - شماره:1


  tick  اثرات بقایای گیاهی و سطوح کود شیمیایی بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد دو رقم گندم در اهواز - صفحه:53-62

  tick  ارزیابی تحمل خشکی ژنوتیپ های گندم نان با استفاده از شاخص های زراعی و فیزیولوژیکی - صفحه:87-98

  tick  ارزیابی زراعی و اقتصادی (بودجه بندی بخشی) مدیریت تک آبیاری گندم دیم در شرایط خشکسالی - صفحه:17-30

  tick  ارزیابی واکنش برخی ژنوتیپ های سیب زمینی به دو روش تکثیر قلمه ساقه و قلمه جوانه- برگ - صفحه:43-52

  tick  برآورد پارامترهای ژنتیکی و فنوتیپی صفات رشد بعد از شیرگیری در نژاد گوسفند سنجابی - صفحه:135-140

  tick  بررسی تاثیر تنش رطوبتی بر خصوصیات مورفولوژیک و عملکرد دانه هیبریدهای تجاری ذرت در شرایط اقلیمی دزفول - صفحه:31-42

  tick  بررسی روابط آللی ژن کنترل کننده عطر و طعم برنج در ارقام باسماتی 370 و دلا با استفاده ا زمارکر پیوسته Rapd - صفحه:77-86

  tick  بررسی فون بالتوریهای خانواده Chrysopidae در استان خوزستان و تاثیر دما و میزبان پرخوری گونه غالب - صفحه:113-128

  tick  بررسی نحوه توارث صفت عطر و طعم برنج از طریق ارزیابی فنوتیپی - صفحه:129-134

  tick  تاثیر نیتروژن بر عملکرد گندم در شرایط تنش خشکی پایان دوره رشد - صفحه:99-112

  tick  علفهای هرز غالب تاکستانهای ارومیه و روشهای شیمیائی موثر در مبارزه با آنها - صفحه:63-76

  tick  مقایسه تاثیر سن فیزیولوژیکی غده بذری سیب زمینی و استعمال تنظیم کننده رشد جیبرلیک اسید بر عملکرد و خصوصیات کمی سیب زمینی - صفحه:1-16
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved