>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز   
سال:1383 - دوره:27 - شماره:1


  tick  اثر تاریخ کاشت بر اجزای عملکرد و عملکرد دانه و روغن ارقام کلزا در کرمانشاه - صفحه:105-118

  tick  اثر شیب جانبی کانال بالادست بر روی ضریب تخلیه جریان در سرریزهای جانبی - صفحه:93-104

  tick  استفاده از علف نی غنی شده در تغذیه گاو میش های شیرده - صفحه:139-146

  tick  بررسی اثر تنش خشکی و مراحل مختلف برداشت بر بنیه (قدرت بذر )و جوانه زنی ارقام گندم در شرایط آب و هوایی اهواز - صفحه:65-76

  tick  بررسی خصوصیات زیستی و جدول زندگی سفید بانک پنبه Bemisia Tabaci Gennadius روی بادمجان در دماهای مختلف - صفحه:21-32

  tick  بررسی شاخصهای رشد خردل وحشی (Sinapis Arvensis)و گندم پاییزه در پاسخ به میزان و زمان مصرف نیتروژن - صفحه:51-64

  tick  بررسی کشت توام سیب زمینی و ذرت علوفه ای در کشت پاییزه - صفحه:169-173

  tick  بررسی مقاومت 5 رقم کلزا(Brassica Napus L.)به شته مومی کلم (Brevicoryne Brassicae L.) - صفحه:119-128

  tick  تاثیر مدیریت بقایای گیاهی بر عملکرد گندم و میزان مواد آلی خاک در منطقه اهواز - صفحه:161-168

  tick  تخمین تابع تولید ماهیان سردآبی در مزارع استان کهگیلویه و بویر احمد - صفحه:147-160

  tick  تعیین نسبت مناست نیتروژن به گوگرد جیره با توجه به مقدار تولید پروتئین میکروبی در شکمبه بزهای رائینی - صفحه:129-138

  tick  تنوع برای مقاومت به خشکی در سویا - صفحه:33-50

  tick  خسارت موریانه شن (Isoptera:Psammotermes Hybostoma Desneux Rhinotermitidae)روی سه گیاه دست کاشت عرصه های شنی خوزستان - صفحه:77-92

  tick  نقش شبکه اطلاع رسانی اینترنت در فعالیت های آموزشی و پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران - صفحه:1-20
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved