>
Fa   |   Ar   |   En
   نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران   
سال:1385 - دوره:40 - شماره:4


  tick  ارائه مدل علی و معلولی با تمرکز بر محور مشتری گرایی در چارچوب مدل Efqm - صفحه:523-538

  tick  ارائه یک مدل تصمیم یار برای انتخاب فروشنده با استفاده از روش استدلال مبتنی بر مورد در محیط فازی - صفحه:569-584

  tick  تعیین سیاست سفارش اقتصادی اقلام فاسد شدنی با تورم وابسته به زمان - صفحه:585-595

  tick  تعیین مقدار بهینه تولید با دوباره کاری اقلام خراب و هزینه انتظار برای دوباره کاری - صفحه:507-512

  tick  حل مسئله زمانبندی جریان کارگاهی در حالت زمان فرآیند غیر قطعی و موعد تحویل احتمالی با استفاده از تئوری امکان و منطق فازی - صفحه:477-486

  tick  حل مسئله مسیریابی وسایل نقلیه با پنجره های زمانی نرم با استفاده از یک الگوریتم فرا ابتکاری تلفیقی - صفحه:469-476

  tick  روش ابتکاری ساخت و بهبود تور مسئله فروشنده دوره گرد نامتقارن - صفحه:539-552

  tick  روشی جدید برای تخمین میانگین و واریانس زمان فعالیت در شبکه پرت - صفحه:513-522

  tick  زمانبندی ماشین های موازی برای کارهای قابل تقسیم با در نظر گرفتن زمان راه اندازی وابسته به توالی - صفحه:495-506

  tick  طراحی یک مدل تلفیقی برای انتخاب تامین کننده و تخصیص سفارشات با استفاده از روش استدلال مورد گرا و برنامه ریزی چند هدفه - صفحه:553-568

  tick  مدل کنترل موجودی مرور دایم برای اقلام فاسد شدنی در حالت بدون کمبود با تقاضای احتمالی و امکان تسریع در سفارش - صفحه:487-494

  tick  مدلسازی و ارزیابی مهندسی مجدد در مدیریت خرید یک شرکت تولیدی ـ تحقیقاتی توسط شبیه سازی فرایند کسب و کار - صفحه:457-468
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved