>
Fa   |   Ar   |   En
   نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران   
سال:1383 - دوره:38 - شماره:6


  tick  ارزیابی خسارت خرپاهای مستوی با روش اجزای محدود - صفحه:759-776

  tick  ارزیابی پاسخ دینامیکی پوشش تونلهای دایروی به عبور امواج تخت - صفحه:709-720

  tick  اندازه گیری های میکروترمور ابزاری مناسب در مطالعات پاسخ ساختگاه - صفحه:777-790

  tick  اندر کنش سازه های صلب حجیم و امواج دریا به روش المان مرزی - صفحه:721-734

  tick  بررسی امکان استفاده از اطلاعات ماهواره توپکس-پوزایدون در تهیه Dtm خشکی ها مطالعه خاص: Dtm ایران - صفحه:831-840

  tick  تحلیل سه بعدی پایداری شیروانیهای گوشه دار به روش آنالیز حدی مرز بالا - صفحه:809-822

  tick  تحلیل لرزه ای گنبدهای ایرانی - صفحه:747-758

  tick  تصحیح ساختار هندسی تصاویر رقومی غیرمتریک در فتوگرامتری و بینایی کامپیوتر به منظور استخراج اطلاعات سه بعدی اجسام - صفحه:873-884

  tick  تعیین ژئوئید محلی با استفاده از داده های مرزی حاصل از ثقل سنجی و ارتفاع سنجی ماهواره ای مطالعه خاص:ژئوئید دقیق ایران - صفحه:841-852

  tick  توابع گرین سه بعدی برای معادلات حاکم بر خاک غیر اشباع در فضای زمان - صفحه:791-808

  tick  طراحی و پیاده سازی یک سیستم فتوگرامتری رقومی برد کوتاه جهت بازسازی اتوماتیک سطح صورت انسان - صفحه:861-872

  tick  کاربرد معادلات Multiquadric در مثلث بندی هوایی - صفحه:885-895

  tick  کاربرد پروب الکتریکی یک و دو سوزنی برای اندازه گیری در جریانهای مخلوط آب و هوا - صفحه:735-746

  tick  مدلسازی خطای یونسفری با استفاده از تصحیح مولفه های مختصات و بردار موقعیت - صفحه:823-830

  tick  مدلسازی منطقه ای شتاب ثقل در طول خطوط ترازیابی دقیق به منظور کاهش مشاهدات ثقلی، مطالعه خاص: مدلسازی میدان ثقل در طول خطوط ترازیابی دقیق ایران - صفحه:853-860
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved