>
Fa   |   Ar   |   En
   اقتصاد و برنامه ریزی شهری   
سال:1401 - دوره:3 - شماره:3


  tick  ارتباط شاخص‌های توسعه مالی و گازهای گلخانه‌ای (با تاکید بر نرخ شهر نشینی) - صفحه:86-99

  tick  ارزیابی اقتصاد شهری شهرستان نقده با رویکرد توسعه پایدار و روش تحلیل Pestel - صفحه:148-163

  tick  امکان سنجی آمادگی الکترونیکی ایجاد شهرداری هوشمند (نمونه موردی: نسیم شهر) - صفحه:100-113

  tick  بررسی و تحلیل فضاهای بی‌دفاع شهری با رویکرد آمایش (مطالعه موردی: منطقه 9 شهر تهران) - صفحه:164-177

  tick  تبیین توزیع فضایی سرمایه خلاق به عنوان پیشران رشد اقتصادی کلان شهرهای ایران - صفحه:37-51

  tick  تبیین سناریوهای احتمالی آینده‌ی اقتصادی و اجتماعی حوضه‌ی آبریز دریاچه‌ی ارومیه - صفحه:68-85

  tick  تحلیل پیشران‌های کلیدی اثرگذاری مولفه‌های رقابت‌پذیری بر شکل‌‌گیری اقتصاد دانش‌بنیان با رویکرد آینده‌پژوهی (مطالعه موردی: شهر کرمان) - صفحه:212-227

  tick  توسعه سیستم جذب منابع اقتصادی در مدیریت شهری تهران مبتنی بر استراتژی‌ مزیت رقابتی ملل با رویکرد ترکیبی تصمیم‌سازی چندمعیاره فازی (نمونۀ مورد مطالعه: ناحیۀ 2 منطقۀ 8 تهران) - صفحه:6-21

  tick  راهبرد مدیریت‌استعداد‌کارآفرینانه برای بهسازی عملکرد کارکنان (موردمطالعه: شهرداری تهران) - صفحه:22-36

  tick  سنجش کیفیت معنایی نمای مجتمع‌های تجاری بر اساس خوانش ادراکات ذهنی مخاطبان (بانوان) آشنا و ناآشنا با محیط با کاربست نظریه زمینه‌ای (مطالعه موردی: شهر قزوین) - صفحه:114-133

  tick  طراحی الگوی همراستایی برنامه و بودجه درشهرداری تهران با استفاده از متدولوژی سیستم نرم (Ssm) - صفحه:52-67

  tick  مدیریت عدم قطعیت‌های آینده فضای شهری بر شیوع بیماری‌های واگیردار با تحلیل عملکرد واقعیت‌های موجود در چارچوب برنامه‌ریزی سناریو (مورد مطالعه: شهر نورآباد فارس) - صفحه:178-195

  tick  نقش شوک قیمتی بنزین و کرایه بر واکنش رفتاری مسافران کلان‌شهر تهران در استفاده از وسایل حمل‌ونقل عمومی (مترو، بی آر. تی و اتوبوس) - صفحه:134-147

  tick  واکاوی نقش پروژه‌های محرک توسعه در تحقق سیاست‌های بازآفرینی (مورد مطالعه: محدوده‌ی مرکزی شهر سنندج) - صفحه:196-211
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved