>
Fa   |   Ar   |   En
   تحلیل توان رقابت پذیری و توان ژئوتوریستی شهرهای آستارا، نمین، کوثر  
   
نویسنده فرزانه رویا ,مددی عقیل
منبع نهمين همايش ملي مطالعات و تحقيقات نوين در حوزه علوم جغرافيا،معماري و شهرسازي ايران - 1401 - دوره : 9 - نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا،معماری و شهرسازی ایران - کد همایش: 01220-16019 - صفحه:0 -0
چکیده    رقابت‌پذیری یکی از مولفه‌های اساسی توسعۀ گردشگری شهرهاست که می‌تواند به توسعۀ عمومی گردشگری کشور نیز منجر شود. محدوده‌های مورد مطالعه این تحقیق مناطق ژئوتوریستی آستارا، نمین و کوثر می‌باشند. هدف از این پژوهش ارزیابی توان ژئوتوریستی و تحلیل رقابت‌پذیری مناطق گردشگری مورد مطالعه می‌باشد. روش این تحقیق از نوع کاربردی، تحلیلی و مقایسه‌ای می‌باشد که در این تحقیق از مدل دینامیکی هادزیک جهت ارزیابی توان گردشگری و از مدل پاوولوا جهت ارزیابی توان رقابت‌پذیری مناطق ژئوتوریستی استفاده شده است. ارزش و اهمیت مناطق ژئوتوریستی در مدل هادزیک به وسیله سه شاخص ارزش علمی، ارزش‌های مازاد و میزان آسیب‌پذیری مناطق برآورد می‌شود و در مدل پاوولوا از نظر عوامل مثبت و منفی، توان رقابت‌پذیری مناطق برآورد می‌شود. در مدل دینامیکی با استفاده فرمول حجم نمونه کوکران تعداد کارشناس و گردشگر مشخص شده است که از پرسش‌نامه از 30 بازدیدکننده و 10 کارشناس جهت ارزیابی توان ژئوتوریستی منطقه مورد مطالعه استفاده گردید. نتایج حاصل نشان می‌دهد که توان ژئوتوریستی مناطق نمین برابر 8/37، کوثر برابر 16/31، و آستارا 18/57 می‌‍‌‌‌باشد که توان ژئوتوریستی نمین و کوثر متوسط و تفاوت زیادی با همدیگر ندارند ولی منطقه آستارا دارای توان ژئوتوریستی خوبی است. هم‌چنین برای ارزیابی رقابت‌پذیری مناطق مورد مطالعه نتایج به‌دست آمده از تجزیه و تحلیل عوامل مثبت و منفی نشان‌دهنده این است که نتایج نهایی ارزش عددی مناطق نمین برابر 18/1، کوثر برابر 21/1 می‌باشند که دارای رقابت‌پذیری رضایت‎بخش و منطقه ژئوتوریستی آستارا با مقدار 48/1 دارای رقابت‌پذیری خوب و مناسبی می‌باشد. بنابراین نتیجه‌گیری می‌شود که منطقه گردشگری آستارا از نظر رقابت‌پذیری نسبت به سایر مناطق گردشگری مورد مطالعه پتاسیل‌های مناسبی برای جذب گردشگر را به خود اختصاص داده است.
کلیدواژه ژئوتوریسم، مدل پاوولوا، مدل دینامیکی، آستارا، نمین، کوثر
آدرس , Iran, , Iran
پست الکترونیکی a_madadi@uma.ac.ir
 
   Analysis of competitiveness and geotourism potential of Astara, Namin, Kowsar cities  
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved