>
Fa   |   Ar   |   En
   نقش گردشگری شهری به منظور درآمد پایدار شهرداری ها مطالعه موردی: شهر ساری  
   
نویسنده متولی صدرالدین ,باقری جامخانه زهرا
منبع نهمين همايش ملي مطالعات و تحقيقات نوين در حوزه علوم جغرافيا،معماري و شهرسازي ايران - 1401 - دوره : 9 - نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا،معماری و شهرسازی ایران - کد همایش: 01220-16019 - صفحه:0 -0
چکیده    تحقیق جاری با هدف بررسی تاثیر گردشگری مذهبی بر درآمد پایدار شهرداری ساری صورت گرفت. ابعاد سه گانه درآمد پایدار شامل مطلوبیت، تداوم پذیری و انعطاف پذیری مورد توجه هستند. تاثیر گردشگری بر هر یک از این ابعاد نیز به عنوان اهداف فرعی پژوهش مورد توجه است. جامعه آماری پژوهش، کارشناسان و برنامه ریزان حوزه تحقیق در شهر ساری بودند که در شهرداری ساری مشغول فعالیت بودند. گردآوری داده ها با ابزار پرسشنامه صورت گرفت. پرسشنامه ها با روش نمونه گیری در دسترس در اختیار 50 نفر از کارشناسان و برنامه ریزان حوزه تحقیق در شهر ساری قرار گرفت. به منظور بررسی فرضیه های تحقیق تحلیل استنباطی با کمک نرم افزار spss صورت گرفت. با توجه به نرمال بودن داده ها بر اساس آزمون کولموگروف اسمیرنف، تحلیل رگرسیون به عنوان روش تحلیلی مورد استفاده قرار گرفت. یافته ها نشان داده است که سطح معناداری 0.021 بدست آمده که کمتر از مقدار 0.05 است و ضریب 0.326 برای متغیر گردشگری نشان داد که گردشگری به طور معناداری بر پایداری درآمد شهرداری ساری تاثیر مثبت دارد. در بررسی تاثیر ابعاد درآمد پایدار نیز مشخص شد برای بعد انعطاف پذیری، سطح معناداری 0.038 به دست آمده و ضریب متغیر گردشگری در آن 0.311 است که نشان دهنده معناداری مدل رگرسیون و تاثیر مثبت گردشگری بر بعد انعطاف پذیری است. سطح معناداری آنالیز واریانس مرتبط با بعد تداوم نیز 0.022 به دست آمد که با توجه به ضریب 0.323 برای متغیر گردشگری در مدل رگرسیون نتیجه گرفته شد که گردشگری تاثیر مثبت و معنادار بر بعد تداوم درآمدهای شهرداری ساری دارد. برای بعد مطلوبیت سطح معناداری 0.006 به دست آمد و ضریب متناظر متغیر گردشگری در تحلیل رگرسیونی 0٫468- است که نشان می دهد گردشگری تاثیر منفی و معنادار بر بعد مطلوبیت درآمدهای شهرداری ساری دارد. نتایج تحلیل داده ای مبتنی بر آزمون های مربوطه نشان داد که گردشگری تاثیر مثبت و معناداری بر درآمد پایدار شهرداری دارد. فرضیه های مرتبط با ابعاد درآمد پایدار نیز مشخص نمود گردشگری بر دو بعد تداوم درآمد و انعطاف پذیری درآمد تاثیر مثبت دارد، در حالی که گردشگری مذهبی بر بعد مطلوبیت درآمد شهرداری تاثیر منفی دارد.
کلیدواژه گردشگری، شهرداری، درآمد پایدار، ساری
آدرس , Iran, , Iran
 
   The role of urban tourism for the sustainable income of municipalities Case study: Sari city  
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved