>
Fa   |   Ar   |   En
   ادراک توسعه شهر هوشمند بر ارتقاء سلامت عاطفی شهروندان شهر مشهد  
   
نویسنده علی محمدی سمانه
منبع نهمين همايش ملي مطالعات و تحقيقات نوين در حوزه علوم جغرافيا،معماري و شهرسازي ايران - 1401 - دوره : 9 - نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا،معماری و شهرسازی ایران - کد همایش: 01220-16019 - صفحه:0 -0
چکیده    این پژوهش بررسی تاثیر ادراک توسعه شهر هوشمند بر ارتقاء سلامت عاطفی شهروندان بود. تحقیق حاضر به لحاظ هدف، یک تحقیق کاربردی و از نوع توصیفی- همبستگی بوده است. جامعه آماری این پژوهش تمامی شهروندان بالای 18 سال در شهر مشهد بود. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد که در نهایت تعداد 385 نفر بعنوان حجم نمونه در نظر گرفته شد. شیوه نمونه گیری در این پژوهش به صورت خوشه‌ای تصادفی بود. در این پژوهش برای اندازه گیری متغیرهای پژوهش از پرسشنامه‌ای که در تحقیق یو و همکاران (2020) استفاده گردید. یافته‌های این پژوهش نشان میدهد که ادراک مدیریت عمومی هوشمند، ادراک خدمات عمومی هوشمند و ادراک حفاظت از محیط زیست هوشمند بر استرس شهروندان تاثیر معناداری دارد. همچنین مشخص گردید که ادراک مدیریت عمومی هوشمند، ادراک خدمات عمومی هوشمند، ادراک زیرساخت‌های هوشمند و ادراک حفاظت از محیط زیست هوشمند بر آسایش شهروندان تاثیر معناداری دارد. از سوی دیگر نتایج نشان داد که استرس شهروندان و آسایش شهروندان بر رضایت زندگی آن‌ها تاثیر معناداری دارد. مشخص گردید که استرس شهروندان کیفیت زندگی شهروندان و آسایش شهروندان بر سلامت عاطفی آن‌ها تاثیر معناداری دارد. نتایج نشان داد که اسایش با تعدیلگر استرس بر سلامت عاطفی تاثیر معناداری دارد. و در نهایت مشخص گردید که رضایت از زندگی بر سلامت عاطفی بانقش تعدیلگر استرس تاثیر معناداری دارد
کلیدواژه شهر هوشمند، سلامت عاطفی، استرس، رضایت از زندگی، آسایش، توسعه ی درک شده از شهر هوشمند
آدرس , Iran
پست الکترونیکی samanehalimohamadi419@gmail.com
 
   Perception of smart city development on promoting the emotional health of Mashhad citizens  
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved