>
Fa   |   Ar   |   En
   تحقق فضای شهری پایدار با رویکرد مدیریت سبز شهری  
   
نویسنده قاسم آباد محمد جعفری
منبع نهمين همايش ملي مطالعات و تحقيقات نوين در حوزه علوم جغرافيا،معماري و شهرسازي ايران - 1401 - دوره : 9 - نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا،معماری و شهرسازی ایران - کد همایش: 01220-16019 - صفحه:0 -0
چکیده    مدیریت فضاهایی شهری با شاخص های مدیریت سبز به دنبال خلق فضایی پایدار، انسانی، شاخص، سبز، بوم مدار، شهروند محور، یگانه، عدالت جو، دعوت کننده و سر زنده می باشد. مدیریت شهری مطلوب دارای اقتصاد شهری پایدار، محیط شهری مناسب و پایدار، چینش فضایی پایدار در جهت افزایش مشارکت و روابط اجتماعی، مردم سالاری شهری پایدار و زندگی شهری مطلوب هستند و این اهداف و آرمان ها در پرتو تسهیل مشارکت بخش خصوصی و تشکل های مردمی در مسیر توسعه پایدار محلی هموار می شود. به طوری که مدیریت سبز به‌کارگیری موثر و کارآمد تمامی منابع مادی و انسانی برای هدایت و کنترل سازمان جهت نیل به اهداف زیست‌محیطی با سازمان‌دهی و برنامه‌ریزی است؛ بی‌شک، برنامه نظام مدیریت سبز برای دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی یک فکر و برنامه متعالی است و تحقق کامل آن درگرو مشارکت مجدانه همه کارکنان سازمان‌ها و علاقه‌مندان به توسعه کشور است. مصرف انرژی در چند دهه اخیر در ساختمان‌ها به‌طور سرسام‌آوری افزایش‌یافته است. نتایج تحقیق نشان می دهد فضاهای عمومی، بستر مناسبی برای احیا و باززنده سازی ویژگی هایی هستند که قادرند سیمای شهر را از دیگر شهرها، متمایز بسازند و معنا و هویتی ویژه به آن ببخشند. این امر نه تنها سبب معنابخشی به این فضا می گردد بلکه سبب حفظ ارزش هاو ویژگی های فرهنگی بومی و انتقال آنها به نسل های آینده می شود. بی توجهی به این امر باعث یک شکل شدن شهرها و نیز قطع ارتباط فکری نسل ها، به واسطه عدم کاربرد عناصر فرهنگ مادی و ملموس جامعه در فضاهای شهری می گردد.
کلیدواژه مدیریت سبز، فضای شهری، فضای شهری پایدار، مدیریت سبز شهری
آدرس , Iran
پست الکترونیکی mohammad_2013_9196@yahoo.com
 
   Realization of sustainable urban space with the approach of urban green management  
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved