>
Fa   |   Ar   |   En
   واکاوی تاثیر پایداری شهری بر کیفیت زندگی شهروندان در راستای خاطره انگیزی محیط های شهری  
   
نویسنده صدر الساداتی منصور ,خادم فسقندیس فرحناز
منبع نهمين همايش ملي مطالعات و تحقيقات نوين در حوزه علوم جغرافيا،معماري و شهرسازي ايران - 1401 - دوره : 9 - نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا،معماری و شهرسازی ایران - کد همایش: 01220-16019 - صفحه:0 -0
چکیده    توجه به ارتقا ء تصویرسازی ذهنی و ایجاد مکان های خاطره انگیز شهری برای شهروندان ، از مهم ترین اهداف شهرسازان می باشد که همواره در کلیه شهرهای جهان با آن دست و پنجه نرم می کنند و تبدیل به یک موضوعی فراگیر شده است. هم چنین توجه به پایداری در شهر ها نیز به یک از مسایل اساسی در شهر ها تبدیل شده است؛ لذا ایجاد منظر شهری مطلوب که باعث ارتقا خاطر جمعی برای شهروندان شود و از طرفی توجه به منظر شهر مطلوب که باعث ایجاد احساس خوشایند و مطلوب در شهروندان گردد از مسایل مهم در عرصه شهر و شهر سازی شده است. پس باید به این نکته اساسی توجه داشت که مطلوبیت منظر در ابعاد مختلف فرهنگی ، اجتماعی شهر از مسایل مهم بوده که در صورت هماهنگی این قسمتها با یکدیگر باعث ایجاد انسجام در لایه های مختلف شهری می شود و بر احساسات ، روحیات و رفتار شهروندان تاثیر فراوانی دارد و باعث افزایش آرامش روحی در شهروندان می گردد. و حضور بیشتر شهروندان را در فضاهای شهری سبب می شود.پژوهش پیش رو که یک پژوهش توصیفی و تحلیلی بوده ؛ در صدد ان است تا عوامل ارتقا منظر شهری که باعث افزایش کیفیت زندگی شهروندان وباعث افزایش حضور شهروندان در فضاهای شهری می شود ودر این راستا باعث افزایش روحیه خاطره انگیزی در شهروندان می شود را مورد بررسی قرار دهد. لذا در این راستا تقسیم بندی هایی که باعث ارتقا منظر و کیفیت زندگی شهروندان می شود ارایه شده است. تا به کمک این عوامل بتوان تا حد مطلوبی به ارتقا کیفیت فضای شهری که یکی از اهداف این مقاله می باشد دست یابیم.
کلیدواژه ایداری، منظرشهری، کیفیت زندگی، خاطره انگیزی.
آدرس , Iran, , Iran
پست الکترونیکی farahkhademm@gmail.com
 
   Analysis of the impact of urban sustainability on the quality of life of citizens in order to make urban environments memorable  
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved