>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی قابلیت محیط و شایستگی کاربران در طراحی محیط ساخته شده، مطالعه موردی مراکز مگی  
   
نویسنده بکتاش کتایون ,فروتن منوچهر
منبع نهمين همايش ملي مطالعات و تحقيقات نوين در حوزه علوم جغرافيا،معماري و شهرسازي ايران - 1401 - دوره : 9 - نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا،معماری و شهرسازی ایران - کد همایش: 01220-16019 - صفحه:0 -0
چکیده    مفهوم قابلیت محیط مفهومی پردامنه و پرکاربرد می باشد که از سوی مطالعات علوم رفتاری در حیطه معماری و محیط انسان ساخت متداول شده است. از آن جا که همه جانبه بودن این مفهوم موجب بدیهی انگاشتن آن در برخی ارجاعات شده است؛ این مقاله می کوشد با بررسی ادبیات مطالعات محیط و رفتار نگرشی جامع و بن مایه ای به این مفهوم داشته آن را مورد تحلیل قرار دهد. روش شناسی تحقیق بر مبنای روشی کیفی است که با رویکردی تفسیرگرا به تحلیل نظرات و آراء معتبر با محور قرار دادن مفهوم قابلیت محیط مبتنی بر ادبیات محیط و رفتار می پردازد. این نوشتار با این باور که با تحلیل و مداقه در وجوه مختلف مفهوم پایه قابلیت محیط می توان به دریافت و نگرشی جامع و کاربردی دست یافت، به واکاوی نگرش های مختلف قابلیت محور پرداخته و در نهایت دلالت های آشکار و پنهان این مفهوم را مورد بررسی قرار می دهد.نتیجه گیری نشان می دهد اگر چه تعابیر و دسته بندی های گوناگونی از قابلیت ذکر شده است و رویکرد گیبسون به این مفهوم اساس کاربرد آن در حوزه محیط انسان ساخت را تشکیل می دهد؛ اما ضروریست با رجوع به بسط موضوعی مفهوم قابلیت در مواجهه با محیط ساخته شده به دیدگاهی جامع و کارامد در زمینه طراحی معماری و محیط ساخته شده دست یافت و با تاکید بر جنبه های فراگیر از مفهوم قابلیت محیط می توان دلالت هایی جامع از جنبه های فیزیکی، اجتماعی و معنایی در مطالعات محیط ساخته شده و معماری استخراج نمود. همچنین با استفاده از نتایج حاصل از پژوهش و با توجه به قابلیت های محیطی مکان مورد نظر، مراکز مگی مورد بررسی قرار گرفته است.
کلیدواژه قابلیت، قابلیت محیط، شایستگی کاربران، محیط ساخته شده، طراحی
آدرس , Iran, , Iran
 
   Assessing the capability of the environment and the competence of users in designing the built environment, a case study of Maggie Centers  
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved