>
Fa   |   Ar   |   En
   انواع فضای آموزشی در دورۀ اسلامی ایران و ویژگی های معماری آن  
   
نویسنده عزیزی دیزج شاهین ,پوراحمد لیلا
منبع نهمين همايش ملي مطالعات و تحقيقات نوين در حوزه علوم جغرافيا،معماري و شهرسازي ايران - 1401 - دوره : 9 - نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا،معماری و شهرسازی ایران - کد همایش: 01220-16019 - صفحه:0 -0
چکیده    یکی از بناهای دورۀ اسلامی، مدراس هستند که در این دوره علاوه بر آموزش، در رفع نیازهای کاربردی و محیطی مردم جامعه نیز نقش مهمی را ایفاء می کرده اند. این بناها با بهره گیری و الگوبرداری از معماری ادوار گذشته، سیر تحولات خود را سپری کرده اند و به مرحلۀ تکامل رسیده اند. در دورۀ صفوی با به رسمیت رسیدن مذهب تشیع، تعداد مدارس نیز افرایش یافت. مدارس شامل فضاهای متعددی بودند که در دوراه اسلامی در طراحی آنها مولفه هایی در نظر گرفته و اعمال شد. این مولفه ها جزء ویژگی های اصلی فضای آموزشی دورۀ اسلامی محسوب می شود. محرمیت به عنوان مهم ترین ویژگی مدارس دوران اسلامی یک فرآوردۀ فرهنگی قلمداد می شد که بخشی از فرهنگ ایرانی است. ایجاد حریم به فضا سبب تامین امنیت و ارزش بخشیدن به فضای کالبدی می شود، تا حدی که فرد در آن فضا به آرامش برسد.
کلیدواژه مدرسه، درونگرایی، حجره.
آدرس , Iran, , Iran
پست الکترونیکی leilapourahmad17400@gmail.com
 
   4  
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved