>
Fa   |   Ar   |   En
   نقش نورپردازی شهری و نقش آن در روانشناسی محیط و ایجاد حس امنیت  
   
نویسنده اسدی فهیمه
منبع نهمين همايش ملي مطالعات و تحقيقات نوين در حوزه علوم جغرافيا،معماري و شهرسازي ايران - 1401 - دوره : 9 - نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا،معماری و شهرسازی ایران - کد همایش: 01220-16019 - صفحه:0 -0
چکیده    شرایط مساعد در استفاده از فضاهای شهری موضوعی بسیار مهم در هر مطالعه معماری و شهرسازی می باشد.نیاز به مشارکت در فضا برای همه گروه های جنسیتی فارغ از سن، میزان تحصیلات و... امری ضروری است. امروزه امنیت از شاخصه های کیفی زندگی در شهر ها است. آسیب های اجتماعی از مهم ترین پیامدهای مختلف امنیت به شمار می روند. از آنجا که فضاهای شهری امروزی، مولفه ای برای وقوع نابهنجاری های شهری و در نتیجه عدم وقوع امنیت در شهر می باشد،بررسی جنبه های کیفی و کمی امنیت،چه از لحاظ کالبدی و چه از لحاظ اجتماعی در داخل هر یک از فضاهای شهری امری ضروری است.در مقاله حاضر در ابتدا به تعریف امنیت در فضای شهری و سپس به مولفه های روانی و عینیت بخش و تًاثیرگذار در آن اشاره می شود. سپس به تاثیر نورپردازی شهری به عنوان یکی از اصلی ترین عوامل در مشارکت همه گروه های سنی و جنسیتی در شهر پرداخته می شود که برای عینیت بخشیدن به مطالعات حاضر به نقش نورپردازی خیابان نادر در شهرستان بجنورد و القاء حس امنیت و مشارکت شهروندان به عنوان نمونه موردی اشاره خواهد شد. بدین منظور میزان مشارکت شهروندان در ساعت های مختلف روز و شب و تفاوت حس امنیت در بین گروه های مختلف سنی و جنسیتی به صورت جامعه آماری استخراج گردیده که در ادامه به تفضیل بیان خواهد شد.در نهایت مشخص می شود که یکی از عامل حضور پررنگ شهروندان دراین خیابان در ساعات مختلف شبانه روز وجود حس امنیت بالایی است که با نورپردازی زیبای این خیابان میسر شده است.
کلیدواژه واژه های کلیدی:فضاهای شهری،مشارکت اجتماعی،حس امنیت،نورپردازی شهری
آدرس , Iran
 
   The role of urban lighting and its role in environmental psychology and creating a sense of security  
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved