>
Fa   |   Ar   |   En
   رقابت پذیری، متمایز بودن و تکینگی در طراحی شهری:یک بررسی سیستماتیک و چارچوبی برای شهرهای هوشمند  
   
نویسنده دانشگاه غیاث الدیثن جمشید کاشانی قادر رضایی سراسکان رود ,دانشگاه غیاث الدین جمشید کاشانی رضا محبی
منبع نهمين همايش ملي مطالعات و تحقيقات نوين در حوزه علوم جغرافيا،معماري و شهرسازي ايران - 1401 - دوره : 9 - نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا،معماری و شهرسازی ایران - کد همایش: 01220-16019 - صفحه:0 -0
چکیده    آیا اپلیکیشن های شهر هوشمند در مواجهه با شباهت های شهر هوشمند باید در اصول مکان سازی تجدید نظر کنند؟ این بررسی سیستماتیک به دنبال پاسخ به این سوال با ارائه چارچوبی است که اصول مکان سازی در شهرسازی هوشمند و رابطه بین مردم و مکان ها را روشن میکند .در نتیجه بررسی پایگاه داده های scival و scimago 13 مجله مرتبط با اقتصاد شهری – به عنوان هدف شهر های هوشمند و مکان سازی – به عنوان هدف تکینگی شهر به دست آمد . انتخاب تصادفی 44 مقاله در این مجلات بر اساس وجود کلماتی در عناوین ،چکیده ها و کلید واژه ها بین سال های 2012 تا 2020 انجام شد .چهار کلمه شامل رقابت پذیری، متمایز بودن، اَشکال شهری و سبک زندگی روزمره بودند .این یافته ها 22 اصل را برای ایجاد تکینگی در میان شهرهای هوشمند گردآوری کردند .چارچوب سه مرحله ای برای ایجاد تکینگی شهر های هوشمند ،بینشهایی در مورد اینکه چگونه بازیگران شهری و ذینفعان در جنوب جهانی میتوانند شهرهای هوشمند سنتی را با تجمیع اصول مکانسازی (یعنی اشکال شهری و سبک زندگی روزمره) با اصول اقتصاد شهری از طریق رقابت پذیری و متمایز بودن تغییر دهند .از طریق رقابت شهری و متمایز بودن. نتیجه گیری ها بازنگری عوامل رتبه بندی شهر های هوشمند را با در نظر گرفتن اصول مکانسازی پیشنهاد میکند که میتوانند تکینگی شهر های هوشمند را افزایش دهد .
کلیدواژه شهرهای هوشمند، مکان ، فضا، مکان سازی ، رقابت پذیری
آدرس , Iran, , Iran
 
   Competitiveness, distinctiveness and singularity in urban design: a systematic and framework study for smart cities  
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved