>
Fa   |   Ar   |   En
   طراحی منظر شهری با رویکرد اکولوژیک- اجتماعی (مطالعه موردی : محله فرحزاد)  
   
نویسنده دانشمند آمنه
منبع نهمين همايش ملي مطالعات و تحقيقات نوين در حوزه علوم جغرافيا،معماري و شهرسازي ايران - 1401 - دوره : 9 - نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا،معماری و شهرسازی ایران - کد همایش: 01220-16019 - صفحه:0 -0
چکیده    هدف از این پژوهش طراحی منظر فضای شهری مبتنی بر سامانه های اکولوژیکی-اجتماعی می باشد که باعث طرح ریزی و قالب ریزی نحوه کارکردها بر اساس ارتباط طبیعت ، محیط زیست و انسان در یک سیستم شهری می شود. پژوهش حاضر از نظر روش از نوع توصیفی ، تحلیل محتوا و همبستگی می باشد. نمونه مورد بررسی بخشی از جامعه آماری فرحزاد بوده که نتایج آن را به کل جامعه تعمیم داده شد. در روش تحقیق توصیفی – تحلیلی رویکرد حاکم بر پژوهش سیستماتیک است، تا هدف اصلی تحقیق مشخص شود، بعد از بررسی اسناد کتابخانه ای و نظرخواهی، تعیین معیارها توسط کارشناسان با استفاده از روش دلفی انجام گرفت و میان 221 نفر پرسشنامه توزیع شد و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss استفاده شد. یافته ها طبق مولفه های بدست آمده برای طراحی ، حاکی از این است هر کس یک طراح است به طور فزاینده‌ای توسط مردم نسل جدید اعمال می‌شود که با تمام طراحان و افراد مربوطه در مرکز فرآیند طراحی خود هم‌کاری می‌کنند . همچنین انگیزه اساسی این جنبش اجتماعی این است که به کل جامعه کاربران اجازه می‌دهد تا بصورت جمعی در طراحی منظر شهری خود مشارکت داشته باشند و در این صورت میزان یکپارچگی و پایداری اکولوژیکی – اجتماعی منظر شهری همیشه رو به رشد می ماند. نتیجه گیری طبق شاخص های بدست آمده با توسعه زیرساخت های اکولوژیکی- اجتماعی در بستر طراحی و شناخت توانمندی ساکنان محلی و بومی مشارکت های خوبی پدید می آید.
کلیدواژه اکولوژیک اجتماعی ، طراحی منظر شهری ، سیستم اکولوژیکی
آدرس , Iran
پست الکترونیکی a.daneshmand77@gmail.com
 
   Urban landscape design with socio-ecological approach (Case study: Farahzad neighborhood)  
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved