>
Fa   |   Ar   |   En
   باز‌زنده‌سازی فضاهای سبز شهری؛ مطالعه موردی: پارک شیرین کرمانشاه  
   
نویسنده عابدینی اصغر ,محمدی مهتاب ,لطفی عبید
منبع نهمين همايش ملي مطالعات و تحقيقات نوين در حوزه علوم جغرافيا،معماري و شهرسازي ايران - 1401 - دوره : 9 - نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا،معماری و شهرسازی ایران - کد همایش: 01220-16019 - صفحه:0 -0
چکیده    فضاهای عمومی شهری یکی از ملزومات زندگی در شهرها می‌باشد که گاهی اوقات به فراموشی سپرده می‌شوند، لذا یکی از بهترین راه‌ها، بازیابی این فضاها و به دیگر بیان احیا و بازآفرینی این فضاها است. میزان موفقیت فضاهای عمومی با میزان استفاده از آن فضا و حضور انسان و زندگی اجتماعی در آن متناسب است. هدف این پژوهش باز‌زنده‌سازی فضاهای سبز شهری؛ مطالعه موردی: پارک شیرین کرمانشاه بود. روش انجام مطالعه در این تحقیق توصیفی_تحلیلی و پیمایشی بود. جامعه آماری شامل کلیه ساکنان منطقه 3 شهر کرمانشاه بود که بر اساس فرمول کوکران حجم نمونه 383 نفر به دست آمد. شیوه توزیع پرسشنامه به صورت تصادفی ساده بود. مراحل آماری تجزیه و تحلیل داده‌ها با کمک نرم‌افزارهای اس‌پی‌اس‌اس و اکسل انجام گردید. یافته‌ها نشان دادند ضریب همبستگی بین عامل دسترسی و مولفه جذب سفر شهروندان به پارک شیرین برابر با 385/0 و در سطح معنی‌داری (05/0 = >p) و هم‌چنین ضریب همبستگی بین عامل فاصله سکونتی و مولفه جذب سفر شهروندان به پارک شیرین برابر با 412/0 و در سطح معنی‌داری (05/0 = >p) رابطه وجود دارد. احداث فضای سبز شهری با توجه به نظام کاربری زمین و سرانه و استانداردهای روز شهری و هم‌چنین مجهز کردن این فضاهای سبز شهری به امکانات و خدمات مورد نیاز شهروندان می‌تواند در افزایش جلب رضایت شهروندان نسبت به استفاده از پارک شیرین کرمانشاه موثر باشد.
کلیدواژه باززنده‌سازی، فضاهای سبز شهری، پارک شیرین کرمانشاه
آدرس , Iran, , Iran, , Iran
پست الکترونیکی obeid.65@gmail.com
 
   revitalization of urban green spaces; Case study: Shirin Park, Kermanshah  
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved