>
Fa   |   Ar   |   En
   ارزیابی و سنجش توسعة شهری با استفاده ازتصاویر ماهواره ای (مطالعه موردی : شهر تربت حیدریه)  
   
نویسنده شهریار فاطمه ,زنگنه یعقوب ,زنگنه مهدی ,زندی رحمان
منبع نهمين همايش ملي مطالعات و تحقيقات نوين در حوزه علوم جغرافيا،معماري و شهرسازي ايران - 1401 - دوره : 9 - نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا،معماری و شهرسازی ایران - کد همایش: 01220-16019 - صفحه:0 -0
چکیده    با توجه به مهاجرتهای روز افزون و رشد سریع جمعیت توسعة فیزیکی شهرها نیز درحال افزایش است. بنابراین این رشد و گسترش باید در جهت های عمودی و افقی شهر و از لحاظ کمی و کیفی گسترش پیدا کند. این امر به عنوان یکی از چالشهای اصلی در مدیریت شهری محسوب می گردد. از طرفی این توسعة فیزیکی باید باعث ایجاد تغییرات در اراضی و پوشش گیاهی در شهر شود. این پژوهش از نوع توصیفی و تحلیلی و با هدف کاربردی در جهت ارزیابی و سنجش توسعة شهری در شهر تربت حیدریه با استفاده از تصاویر ماهواره ای سنجش از دور و از طریق مقایسه داده ها و تصاویر لندست (5) در سال (1986) و لندست (8) در سال (2020) به مقایسه افزایش جمعیت و میزان تغییرات در پوشش گیاهی و رشد و توسعه شهر در این مقاطع زمانی می پردازد. به این صورت که پس از انجام طبقه بندی نظارت شده در دو لندست (8 و 5) و از طریق باندهای (5تا1) میزان شاخص ndvi و همچنین تغییرات در پوشش گیاهی آن در دو بازه زمانی (2020-1986) مورد سنجش قرار گرفت. بنابراین براساس یافته های پژوهش توسعة و گسترش شهر تربت حیدریه درسال 2020 نسبت به سال 1986 بیشتر بوده است. به این صورت که هر چه به طرف شمال شهر و به سمت شهرک ولیعصر و همچنین به سمت شرق وغرب شهر پیش برویم شهر درحال گسترش است. به این ترتیب که جمیت شهر تربت حیدریه در سال 1986(1365) برابر با (72068) هزار نفر، و مساحت کل شهر در این سال 14 کیلومتر مربع بر آورد شده است، ولی این تعداد در سال 2016 (1395) با جمعیت (140019) هزار نفر با مساحت کل 23 کیلومتر مربع افزایش پیدا کرده است. با توجه به جمعیت شهر در این دو بازه زمانی می توان به این نتیجه رسید که با افزایش جمعیت در سال 1395 مساحت شهرکاهش پیدا کرده است. یعنی شهر از لحاظ افقی افزایش پیدا نکرده است ولی بلند مرتبه سازی، انبوه سازی و آپارتمان سازی در حال افزایش است. لذا تغییرات پوشش گیاهی و باغات نیز در این شهر با ساخت و ساز مناطق شهری رو به زوال و نابودی است که نیازمند برنامه ریزی اصولی است.
کلیدواژه توسعة شهری، تصاویر ماهواره ای، تغییرات پوشش گیاهی، تربت حیدریه
آدرس , Iran, , Iran, , Iran, , Iran
پست الکترونیکی rahmanzand@gmail.com
 
   Assessing and measuring urban development using satellite imagery (Case study: Torbat-e Heydarieh)  
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved