>
Fa   |   Ar   |   En
   ارزیابی پس از بهره‌برداری در بهبود کیفیت خوابگاه‌های دانشجویی  
   
نویسنده نعمتی محمدعلی
منبع نهمين همايش ملي مطالعات و تحقيقات نوين در حوزه علوم جغرافيا،معماري و شهرسازي ايران - 1401 - دوره : 9 - نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا،معماری و شهرسازی ایران - کد همایش: 01220-16019 - صفحه:0 -0
چکیده    بر اساس مطالعات انجام‌شده، ویژگی‌های سکونت دانشجویان در خوابگاه به‌طور قابل‌توجهی بر بهرهوری آن‌ها تاثیر می‌گذارد. این پژوهش رویکردی جامع به ارزیابی پس از بهرهبرداری خوابگاه‌های دانشجویی در پردیس‌های دانشگاهی در ایران ارائه داده است. چارچوب نظری پژوهش از بررسی ادبیات موضوعی شکل‌گرفته و با شناسایی مجموعه‌ای جامع از شاخص‌ها در قالب دوازده المان و سه بعد فنی، عملکردی و رفتاری توسعه یافت. به‌طورکلی، ساکنان از خوابگاه موردمطالعه رضایت داشته‌اند. بااین‌وجود، در بعد عملکردی نارضایتی وجود دارد. نارضایتی در این بعد، عمدتاً بر دسترسی بین طبقات، کیفیت و کمیت فضاهای مشترک، ظاهر فضاهای داخلی، حفاظت از حشرات و بهداشت و وضعیت اینترنت متمرکز بود. نارضایتی در مورد ابعاد فنی و رفتاری نیز مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. این مطالعه پیشنهاد‌هایی را برای بهبود خوابگاه موردمطالعه در هر بعد ارائه نمود. رویکرد کل‌نگر پژوهش حاضر منجر کسب بازخوردهای دقیقتر و نتایج قابل‌اعتمادتری در طول فرآیند ارزیابی گردید. این مطالعه با توضیح نیاز به تکنیک‌های فراگیرتر ارزیابی پس از بهره‌برداری، به توسعه دانش موجود در این حوزه کمک می‌کند. روش ارزیابی و پیشنهادات ارائه‌شده در این پژوهش می‌تواند به‌عنوان راه‌حلی برای بهبود و توسعه تسهیلات مسکن دانشجویی عمل کند.
کلیدواژه ارزیابی پس از بهره‌برداری، خوابگاه دانشجویی، رضایتمندی، ایران
آدرس , Iran
 
   improving the quality of student dormitories through POE  
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved