>
Fa   |   Ar   |   En
   ارتقا کیفیت معماری بام سبز در ساختمان های مسکونی در پیشبرد اهداف معماری پایدار در ایران  
   
نویسنده بنی هاشمی سید مسعود
منبع نهمين همايش ملي مطالعات و تحقيقات نوين در حوزه علوم جغرافيا،معماري و شهرسازي ايران - 1401 - دوره : 9 - نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا،معماری و شهرسازی ایران - کد همایش: 01220-16019 - صفحه:0 -0
چکیده    امروزه با گسترش شهرنشینی و آلودگی های زیست محیطی در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، بهره گیری از راهبردهای موجود در معماری پایدار در ارتقا کیفیت محیط زیست ضروری است. با توجه به سرانه مصرف بالای انرژی در ساختمان های مسکونی نسبت به سایر کاربری ها پیشبرد اهداف معماری پایدار حائز اهمیت است که یکی از راهبردهای موجود، اجرای بام سبز در این ساختمان ها می باشد. در این راستا بکارگیری بام های سبز در طراحی معماری و شهری مورد توجه ویژه ای قرار گرفته است. این پژوهش از نوع تحقیقات کیفی و ماهیتا کاربردی می باشد و با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از تکنیک سوات بر آن است تا به ارائه راهبردهای کاربردی به منظور ارتقا کیفیت اجرای بام سبز در ساختمان های مسکونی به جهت تحقق اهداف معماری پایدار در ایران بپردازد. نتایج حاصل از پژوهش بیانگر آن است که از جمله راهبردهای اساسی به منظور توسعه بام های سبز در ایران می توان به قرارگیری الزامی ساخت بام سبز و راهکارهای ذخیره انرژی در دستور کار شهرداری ها و ایجاد بام سبز در فضاهای جمعی و تشویق عموم به مزیت های زیست محیطی آن اشاره نمود.
کلیدواژه بام سبز، ساختمان مسکونی، معماری پایدار، کیفیت محیط زیست
آدرس , Iran
 
   Improving the quality of green roof architecture in residential buildings in advancing the goals of sustainable architecture in Iran  
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved