>
Fa   |   Ar   |   En
   ارزیابی توانمندی‌های ژئوتوریستی روستای زنوزق شهرستان مرند با استفاده از روش رینارد  
   
نویسنده عابدینی موسی ,فتحعلی زاده بیوک ,نظافت تکله بهروز
منبع نهمين همايش ملي مطالعات و تحقيقات نوين در حوزه علوم جغرافيا،معماري و شهرسازي ايران - 1401 - دوره : 9 - نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا،معماری و شهرسازی ایران - کد همایش: 01220-16019 - صفحه:0 -0
چکیده    ژئومورفوسایت‌ها ، یکی از مفاهیم جدید در مطالعات گردشگری است، که برمکان‌های ویژهای که دارای ارزش‌های‌ علمی، اکولوژیکی، فرهنگی، زیبایی و اقتصادی هستند تاکید می‌کند. در سالهای اخیر ژئوتوریسم و ژئومورفوتوریسم به صورت مفهومی بسیار جذاب در آمده که طیف وسیعی از مردم با علاقه‌های گوناگون و نیز دولت‌ها، گروه‌های زیست محیطی و گروه‌های حفاظت و نگهداری را به خود جلب می‌کند. از آنجا که ژئوتوریسم رشته‌های پیچیده و چند بعدی است، معمولا در مورد مدل‌های آن توافقی همگانی و پذیرفته شده وجود ندارد. نکته قابل تامل در طراحی یک مدل، چارچوب‌های نظری فهم و ادراک ماست که در قلمرو آن پدیده مورد نظر ارزیابی می‌شود. هدف از تحقیق ارزیابی توانمندی‌های ژئوتوریستی روستای زنوزق با استفاده از روش رینارد است. در این راستا با بهره‌گیری از پیمایش میدانی، سه معیار‌ اصلی شامل ارزش علمی، افزوده و ترکیبی مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این روش ارزش علمی متشکل از عیار حفاظتی، کمیابی، شاخص بودن و ارزش های جغرافیای دیرینه و ارزش افزوده شامل ارزش‌های فرهنگی، تاریخی، مذهبی، زمین تاریخی و اقتصادی و ارزش ترکیبی شامل ارزش جهانی، آموزشی، تهدیدات و اقدامات مدیریتی می‌شود. براساس نتایج جداول ارزیابی ژئومورفوسایت‌ها در معیارهای اصلی به ترتیب، ارزش علمی (55/0)، ارزش افزوده (50/0) ارزش ترکیبی (45/0) و در زیر معیارها ارزش آموزشی (75/0)، جغرافیای دیرین و تاریخ زمین (63/0)، از بیشترین امتیاز برخور دارند. از لحاظ توانمندی ژئوتوریستی پدیده‌های مورد بررسی منطقه به ترتیب بافت روستا، باغات و لندفرم در سه معیار ارزیابی (علمی، افزوده، ترکیبی)، بیشترین توانمندی جذب گردشگر را دارند.
کلیدواژه روستای زنوزق، ژئوتوریسم، مدل رینارد، ارزش علمی، ارزش افزوده.
آدرس , Iran, , Iran, , Iran
 
   Assessing capability of geotourism using Reynard method Case study: Ancient tourist Zonozag village in Marand cityAbstract  
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved