>
Fa   |   Ar   |   En
   تحلیلی بر تعداد مدرسین آتلیه های معماری  
   
نویسنده سرافراز ناصر
منبع نهمين همايش ملي مطالعات و تحقيقات نوين در حوزه علوم جغرافيا،معماري و شهرسازي ايران - 1401 - دوره : 9 - نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا،معماری و شهرسازی ایران - کد همایش: 01220-16019 - صفحه:0 -0
چکیده    دانشگاه بعنوان والاترین مرجع نظام آموزشی ومرجع علمی کشور محسبوب می شود که نتایج آموزشی این مرجع عالی علمی در سر نوشت کشور بصورت مستقیم یا غیر مستقیم تاثیرگزارمی باشد.آتلیه از مکان های است که روش طراحی معماری در آنجا آموزش داده می شود که گاها توسط یک استاد یا چند استاد هدایت می شود. از آنجائی که دانشجویان معماری بیشتر واحد های مهم آموزش طراحی را در آتلیه ها سپری می کنند در مقاله سعی گردیده که ضمن بررسی انواع روش های آموزش آتلیه ای در دانشکده های معماری، رویکردهای نوین جهت ارتقاء کیفی در فرآیند آموزش معماری موردبررسی قرارگیرد.لذا در همین راستا محورهای ذیل مورد بررسی و نقد قرار خواهد گرفت:1-سابقه، جایگاه و نحوه هدایت آتلیه معماری 2-بررسی تجربه آتلیه تک یا چند استاد و مصاحبه با اساتید آتلیه های چند دانشکده معماری3-بررسی نحوه تدریس آتلیه طراحی معماری درکشور اطریش و دانشگاه شرق لندن(تجربه نگارنده) 4-بررسی نظر سنجی دانشجویان معماری5-نتیجه گیری و پیشنهادات
کلیدواژه آتلیه معماری، دانشجویان، طراحی معماری ، تک استاد، چند استاد
آدرس , Iran
 
   analysis of the number of instructors in architectural workshops  
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved