>
Fa   |   Ar   |   En
   تعریف ، مفاهیم و نظریات بافت های فرسوده شهری  
   
نویسنده پاهنگ اسلم ,پاهنگ فریبا ,سیاسر سمیرا
منبع نهمين همايش ملي مطالعات و تحقيقات نوين در حوزه علوم جغرافيا،معماري و شهرسازي ايران - 1401 - دوره : 9 - نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا،معماری و شهرسازی ایران - کد همایش: 01220-16019 - صفحه:0 -0
چکیده    بافت فرسوده شهری به عرصه هایی از محدوده قانونی شهرها گفته می شود که به دلیل فرسودگی کالبدی، عدم برخورداری مناسب از دسترسی سواره، تاسیسات، خدمات و زیرساخت های شهری، آسیب پذیر بوده و از ارزش مکانی، محیطی و اقتصادی نازلی برخوردارند .این بافت ها، به دلیل فقر ساکنان و مالکان آنها، امکان نوسازی خود به خودی را نداشته و نیز، سرمایه گذاران انگیزه ای برای سرمایه گذاری در آن را ندارند. به عبارت دیگر بافت مساله دار (فرسوده) عبارت از بافت های شهری است که وجود عوامل و عناصر مختلف در آن، کاهش ارزش های کیفی محیط زیست انسان را (از جنبه های کالبدی، عملکردی، زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی)در آن فراهم آورده و با کاهش ارزش های سکونتی، نوسازی در بافت متوقّف می شود و میل به مهاجرت در جماعت ساکن افزایش می یابد. بخش چشم گیری از تاریخ و فرهنگ شهر که نشان دهنده ارزش ها ، باورها، اعتقادات، هنرها و توان فنی و ساختار اجتماعی – اقتصادی و سیاسی نسل های گذشته است در این بافت های فرسوده نهفته است و لزوم توجه به طراحی و برنامه ریزی شهری در آنها با توجه به ارزش های محیطی هر منطقه ضروری می باشد.
کلیدواژه بافت فرسوده ، دیدگاه های مداخله، کارکردگرایی، سازندگرایی، نوسازی
آدرس , Iran, , Iran, , Iran
پست الکترونیکی siasar.sameera@gmail.com
 
   Definition, concepts and theories of worn-out urban textures  
   
Authors
  
Keywords Ferrous texture? Interview views?functionalism?Constructorism?novation
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved