>
Fa   |   Ar   |   En
   نقش پلازاهای شهری با رویکرد تعاملات اجتماعی  
   
نویسنده فریاد شقایق ,صالحی راد فائزه
منبع نهمين همايش ملي مطالعات و تحقيقات نوين در حوزه علوم جغرافيا،معماري و شهرسازي ايران - 1401 - دوره : 9 - نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا،معماری و شهرسازی ایران - کد همایش: 01220-16019 - صفحه:0 -0
چکیده    چکیدهفضای شهری بخشی از فضاهای باز و و عمومی شهرها هستند که به نوعی تبلور ماهیت زندگی جمعی می باشند یعنی جایی که شهروندان حضوردارند و بر آن تاثیر می گزارند واز آن تاثیر می پذیرند هدف از این پژوهش به وجود آوردن بستری منعطف مانند فضای شهری پالزا، برای دربرگیری رویدادهای مختلف با استفاده از رویکرد مکان سازی، از طریق تغییرات سریع،تاثیر گزار،قابل لمس و در مقیاس خرد است،پالزاهاومیدان گاه های شهری که هدف اصلی از ایجاد آنها به وجود آوردن مکانی برای پیاده روی ،نشستن،غذاخوردن ،گفت وگو و تماشای محیط اطراف است می توانند در هر فضای باز،با رعایت معیارها و ضوابطی احداث شوند .رابطه ای که امروزه تحت عنوان اکولوژی شهری مطرح می شود .بنابراین پژوهش در این زمینه ضروری دیده می شود یعنی طراحی یک فضای باز همراه با عملکردهای متفاوت در اطراف که قابلیت انعطاف وپذیرش کاربری های دیگر را در خود داشته باشد و به عنوان یک فضای شهری در ارتباطی همه جانبه با کلیه نیاز های شهروندان قرار گیرد.در این پژوهش از طریق مطالعات اسنادی و کتابخانه ای وبا روش توصیفی و تحلیلی ابعاد مختلف بحث مورد بررسی قرار گرفته است پالزاها به عنوان محلی برای وقوع رخدادهای فرهنگی،نظیر انواع جشن ها و مراسم عمومی استفاده نمود.از طرفی وجود کاربری انعطاف پذیر آن به عنوان یک فضای فعال شهری،می تواند متناسب با نحوه ی عملکرد شهروندان در این مکان ،کاربری های دیگر نیز بپذیرد،فضاهای بازشهری بستر کالبدی تعامالت اجتماعی انسان و یکی از ملزومات زندگی در شهرها هستند که افزایش آنها می تواند نقش بسزایی در ارتقای سلامت،امنیت و تعاملات افراد داشته باشد.
کلیدواژه واژه های کلیدی: پلازاها، اکولوژی شهری، تعاملات ، فضای شهری، تعاملات اجتماعی
آدرس , Iran, , Iran
 
   barasi naghsh pelazahay shahry dar rastay hefz va erteghay taamolat ejtemay  
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved